Avdeling for bærekraftig utvikling

Avdeling for bærekraftig utvikling har om lag 65 medarbeidere fordelt på fire seksjoner og en enhet for budsjett og administrative spørsmål. Avdelingen har ansvar for å utvikle en fremtidsrettet utviklingspolitikk innen de store tematiske satsingene på bl.a. helse, utdanning, sårbare grupper, klimatilpasning, hav, landbruk/matsikkerhet, fornybar energi og næringsutvikling. Avdelingen har et koordinerende ansvar for den internasjonale oppfølgingen av Agenda 2030/bærekraftsmålene samt finansiering for utvikling, oppfølging av OECDs utviklingskomite og eierstyring av Norfund. Avdelingen koordinerer departementets arbeid med energi-, klima- og miljøspørsmål og har det overordnede ansvaret for regjeringens internasjonale havsatsing.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for hav og næringsutvikling

  Seksjon for hav og næringsutvikling har ansvaret for koordinering av den internasjonale havsatsingen, oppfølging av havrelaterte saker i utenriks- og utviklingspolitikken samt næringsutvikling i utviklingssamarbeidet. Seksjonen forvalter også statens eierskap i Norfund. Seksjonen arbeid skal særlig bidra til bærekraftsmål 8, 9 og 14. Havteamet og havpanelteamet er del av den nye seksjonen.

 • Seksjon for energi, klima og matsikkerhet

  Seksjonens hovedoppgave er å koordinere UDs arbeid med internasjonale energi-, klima- og miljøspørsmål, samt å fremme norske energi- og klimainteresser. Satsingen på fornybar energi i utviklingspolitikken og klimatilpasning og bekjempelse av sult er sentrale ansvarsområder. Seksjonen er videre ansvarlig for matsikkerhet og klimatilpasset landbruk og leder oppfølgingen av arbeidet med handlingsplanen for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

 • Seksjon for partnerskap og utviklingspolitisk analyse

  Seksjonen er navet for utviklingsspørsmål i utenrikstjenesten og formulerer norsk utviklingspolitikk på oppdrag fra politisk ledelse. Seksjonen har et overordnet ansvar for Norges globale innsats for å nå bærekraftsmålene, samstemthet i utviklingspolitikken, finansiering for utvikling og nasjonal ressursmobilisering, herunder skatt og bekjempelse av korrupsjon og ulovlig kapitalflyt (Jfr. The Addis Ababa Action Agenda, 2015).

 • Seksjon for helse, utdanning og inkludering av sårbare grupper

  Seksjon for helse, utdanning og inkludering av sårbare grupper har ansvar for oppfølging av bærekraftsmål 3 om god helse og bærekraftsmål 4 om god utdanning i utenriks- og utviklingspolitikken. Seksjonen har videre ansvar for integrering av sårbare grupper i tematiske satsinger og gjennom egne satsinger for personer med nedsatt funksjonsevne og mot moderne slaveri.

 • Sekretariat for OECDs kontaktpunkt

  Sekretariatet til Norges OECD Kontaktpunkt er administrativt underlagt Utenriksdepartementet (Næringspolitisk seksjon). Kontaktpunktet bistår norske myndigheter i å gjøre OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper kjent og behandler enkeltsaker uavhengig av regjeringen.