Avdeling for økonomi og utvikling

Avdelingen er ansvarlig for en fremtidsrettet utviklingspolitikk, multilateral utviklingsfinansiering, UDs arbeid med økonomisk diplomati, fremme av norske energiinteresser samt klima og miljø. Avdelingen ivaretar norske interesser i WTO og OECD og bidrar til en mer rettferdig verdenshandel. Økonomisk analyse er en viktig del av avdelingens virksomhet. Avdelingen har videre det overordnede ansvaret for systemer og rutiner omkring forvaltningen av departementets tilskudd.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for tilskuddsforvaltning

  Seksjonen er UDs sentrale forvaltningsfaglige miljø. Seksjonen har ansvar for departementets system for tilskuddsforvaltning. Seksjonen gir råd om forvaltningsspørsmål og økonomisk og juridisk rådgivning til avdelingene og utestasjonene.

 • Næringslivsseksjonen

  Næringslivsseksjonen er kontaktpunkt i Utenriksdepartementet for næringslivsrelaterte saker. Fremme av norske næringsinteresser i utlandet er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I tillegg jobber seksjonen med næringsutvikling i utviklingspolitikken og bedrifters samfunnsansvar. Seksjonen bistår bedrifter, bransjer og organisasjoner i internasjonale spørsmål og utgjør et bindeledd mellom næringslivet og utenrikstjenestens stasjoner. UDs havteam har hovedansvar for koordineringen av departementets oppfølging og implementering av regjeringens havsatsing. Organisatorisk er havteamet underlagt Næringslivsseksjonen.

 • Seksjon for energi og klima

  Energiseksjonens hovedoppgave er å koordinere UDs arbeid med internasjonale energispørsmål og energipolitikk, samt å fremme norske energiinteresser. Satsingen på fornybar energi i utviklingspolitikken og koordineringen av olje for utvikling-programmet er sentrale ansvarsområder.

 • Seksjon for utviklingspolitikk

  Seksjon for utviklingspolitikk er navet for utviklingsspørsmål i departementet og utvikler og formulerer norsk utviklingspolitikk på oppdrag fra politisk ledelse. Seksjonens temaansvar inkluderer blant annet FNs bærekraftsmål, utdanning og global helse. Ansvaret for etatsstyring av Norad og Norec (tidligere Fredskorpset), samt koordinering av UDs forskningsinnsats ligger også i seksjonen.

 • Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi

  Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi (HPIØ) arbeider bredt med globale handelspolitiske og utenriksøkonomiske spørsmål i ulike fora, i første rekke Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

 • Seksjon for multilaterale utviklingsbanker

  Seksjon for multilaterale utviklingsbanker er ansvarlig for Norges samarbeid med Verdensbanken, Afrikabanken, Asiabanken og Den interamerikanske utviklingsbanken, norsk politikk i forhold til u-landenes gjeldsproblemer, ansvarlig långivning, Paris-klubben, finansiering for utvikling, innovative finansieringsmekanismer, finansiell åpenhet, ulovlig kapitalflyt, Extractive Industries Transparency-initiativet, Det nordiske utviklingsfondet, klimainvesteringsfond og koordinering av UD-relevante IMF-saker.

 • Sekretariat for OECDs kontaktpunkt

  Sekretariatet til Norges OECD Kontaktpunkt er administrativt underlagt Utenriksdepartementet (Næringspolitisk seksjon). Kontaktpunktet bistår norske myndigheter i å gjøre OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper kjent og behandler enkeltsaker uavhengig av regjeringen.

Til toppen