Seksjon for Norden, Baltikum og Europas grønne giv

Nordisk samarbeid, herunder nordisk utenrikspolitisk og nordisk europapolitisk samarbeid, Nordisk ministerråd og nordisk samarbeidsminister. Østersjøsamarbeidet og NB8 (nordisk-baltisk samarbeid). EUs klima- og energipolitikk. Landansvar for Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia og Litauen.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Hanne Brusletto.