Pensjonsopptjening når man er tilsatt i en internasjonal organisasjon

Nordmenn som tilsettes i internasjonale organisasjoner opptjener pensjon i disse organisasjonene for tiden de er ansatt.

FN og andre internasjonale organisasjoner har gode pensjonsordninger. Ordinær pensjonsalder for FN-ansatte (ansatt etter 1. januar 1990) er 62 år. Hvis man er tilsatt i FN i mer enn fem år, vil pensjon normalt utbetales fra denne alderen. Hvis man er tilsatt kortere enn fem år, vil opptjent pensjon utbetales ved fratredelse. Les mer her.

For informasjon vedrørende andre internasjonale organisasjoner må disse kontaktes direkte.

Dersom man har permisjon fra offentlig tjeneste for å arbeide for internasjonale organisasjoner, vil permisjonen bli medregnet som tjenestetid i Statens Pensjonskasse (SPK) i inntil fem år, forutsatt at vedkommende samtidig er trygdet etter lov om folketrygd. Les mer hos Statens pensjonskasse  og hos Lovdata.

Da medlemskapet i Folketrygden opphører etter tolv måneder i utlandet, må den berørte selv betale for å opprettholde medlemskapet utover tolv måneder (premiesatsen er for tiden 7,5 prosent av lønnen man hadde ved permisjonstidpunktet).

Norskfinansierte stillinger som ikke opptjener pensjon fra FN (junioreksperter og Sarc'er – Special Assistant to the Resident Coordinator) vil i stedet bli dekket av nasjonal ordning. Junioreksperter/Sarc'er som har permisjon fra offentlig tjeneste for å arbeide for internasjonale organisasjoner vil få permisjonen medregnet som tjenestetid i SPK i inntil fire år, forutsatt at vedkommende samtidig er trygdet etter lov om folketrygd.

Da medlemskapet i Folketrygden opphører etter tolv måneder i utlandet, vil UD betale for opprettholdelse av dette medlemskapet i den resterende delen av tiden vedkommende er juniorekspert/Sarc (oppad begrenset til fire år). For junioreksperter/Sarc'er som ikke får permisjon fra offentlig tjeneste og dermed viderefører sitt medlemskap i Statens pensjonskasse, sørger UD for opprettelse av en privat pensjonsordning og betaler de pensjonsbidrag som normalt betales av arbeidsgiveren ved ansettelse i den norske stat.

Til toppen