Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvordan foregår rekrutteringsprosessen i en FN-organisasjon?

Rekrutteringsprosessene i FN-organisasjonene varierer noe, men avviker likevel ikke spesielt mye fra hva som er vanlig i det offentlige i Norge. Under har vi forsøkt å beskrive hva som kan forventes i en slik tilsettingsprosess for å gjøre deg bedre forberedt. Beskrivelsen ikke er utfyllende, og det tas forbehold om endringer og forskjellig praksis hos FN-organisasjonene?

Er du søknadsberettiget?

Som oftest praktiserer FN-organisasjonene kravene i utlysningsteksten strengt. Søkere kan ikke forvente å bli tatt i betraktning om man ikke tilfredsstiller samtlige av kravene. Det er videre viktig å formulere søknad og cv i forhold til stillingen for å få frem at man tilfredsstiller stillingens krav.

Pensjonsalderen i FN-systemet er 62 år. Søkere eldre enn dette vil ikke bli tatt i betraktning. For åremålsstillinger (Fixed Term Appointment) vil ikke søkere over 61 år bli tatt i betraktning.

Søknad

Stillingene i FN-organisasjonene er samlet i jobbportaler. I jobbportalen blir man guidet gjennom et formular (kalt P.11/PHP osv) som i praksis er en elektronisk cv som er utvidet med spørsmål om nasjonalitet, familieforhold, jobbpreferanser mm. Det anbefales å formulere søknaden slik at den korresponderer med stillingskravene. Dette gjør det lettere å bli plukket opp som potensiell kandidat. Søknader hvor formularet ikke er komplett utfylt vil ikke bli behandlet. På denne nettside kan du lese mer om hvordan du kan skrive en god jobbsøknad.

Long-listing

Første steg i rekrutteringsprosessen er long-listing hvor kandidatenes kompetanse blir sammenlignet med kravene som er listet i utlysningsteksten. FN-organisasjonene følger kravene strengt, og søkere som ikke oppfyller samtlige av kravene vil normalt ikke bli long-listed. Det er derfor viktig at det klart fremkommer av din søknad og cv at du tilfredsstiller kravene i utlysningsteksten, og søknad og cv må ved behov tilpasses den enkelte stilling slik at dette kommer tydelig frem.

Short-listing

I det neste steget i rekrutteringsprosessen blir kandidatenes kompetanse vurdert i forhold til stillingens krav. Avhengig av type stilling, nivå og stillingens kompetansekrav kan det i tillegg være aktuelt å benytte ulike tester som en del av short-listingsprosessen. Dette kan være tekniske tester (for tekniske stillinger), skriftlige tester, arbeidsoppgaver, nettbaserte tester og språktester. De fire beste kandidatene blir short-listed og er klare til å gjennomgå et jobbintervju. Prosessen så langt blir gjerne styrt av organisasjonenes HR-avdeling.

Intervju

Intervjuene foregår med et panel bestående av minimum tre medlemmer: linjeleder eller representant for linjeledelsen, en representant fra HR-avdelingen og representanter fra relevante fagmiljøer. Med unntak av representanten fra HR-avdelingen, må de øvrige panelmedlemmene være på det samme eller høyere nivå som stillingen det intervjues til. Det kan også være aktuelt å trekke inn representanter fra miljøer FN-organisasjonen samarbeider med.

Personlige intervjuer forekommer sjelden. Som regel foretas intervjuet via telefon, men det kan også være aktuelt å intervjue kandidaten via videokonferanse eller Skype. For at rekrutteringsprosessen skal være rettferdig, vil alle intervjuene avholdes på samme måte. Intervjuet gjennomføres som et kompetansebasert intervju hvilket betyr at panelet vil fokusere på din kompetanse. Du vil bli bedt om å gi eksempler fra din karriere som vil belyse at du innehar de kompetansekrav som settes til stillingen. For å være mer forberedt kan det være nyttig å kikke på følgende linker: ”job application”, ”at your interview” og  "Undergoing the competency-interview

Etter intervjuet

I etterkant av intervjuene vil minst tre av dine referanser bli sjekket. Referanseintervjuene foregår normalt skriftlig, og dine referanser får tilsendt et skjema som de skal fylle inn og returnere.  

Etter at intervjuer og referansesjekker er gjennomført vil panelet utarbeide en innstilling (interview report). Før man får et offisielt jobbtilbud skal seleksjonsprosessen gjennom noen kontrollorgan. Det første er CRB (Compliance Review Board) som kontrollerer at hele prosessen er korrekt fulgt og at kandidaten er tilsatt ved objektive kriterier. Deretter undersøkes kandidatens akademiske bakgrunn hvor det gjennomføres en verifisering av oppnådde grader direkte mot utdanningsinstitusjonene. Deretter, om alt er godkjent, sendes et brev til kandidaten om “bekreftelse av interesse for jobb” som er det uoffisielle jobbtilbudet, og ca 14 dager senere får man det offisielle jobbtilbudet. Takker man ja, er det en del klareringer som skal til, og en startdato for jobben bli satt i samråd med HR-avdeling og “the hiring unit”. For å gi et realistisk bilde av tidsaspektet i denne sammenheng er det vanligste at det tar 3-6 måneder fra man søker en stilling til man starter i den nye jobben. Det er ikke uvanlig at det går opp mot 6 mnd.

Generelt om stillingsnivåene

Dette er de forskjellige stillingskategoriene i FN:

  • Professional and higher categories (P and D)
  • General Service and related categories (G, TC, S, PIA, LT)
  • National Professional Officers (NO)
  • Field Service (FS)
  • Senior Appointments (SG, DSG, USG and ASG) 

De fleste stillinger det er aktuelt å søke på for nordmenn er i kategoriene P (Professional) og D (Director). Nedenfor angis minimumserfaringen som kreves i de ulike stillingene.

Entry level professionals

Mid-level professionals

Senior level professionals

P2

Minst 2 års arbeidserfaring

P4

Minst 7 års arbeidserfaring

P6/D1

Minst 15 års arbeidserfaring

P3

Minst 5 års arbeidserfaring

P5

Minst 10 års arbeidserfaring

P7/D2

Mer enn 15 års arbeidserfaring

Husk at det kun er minimumserfaringen som oppgis. Arbeidserfaringen må være relevant for stillingen man søker og enkelte stillinger har i tillegg krav om spesifikk arbeidserfaring (f.eks. krav om tre års erfaring med likestillingsspørsmål). For mid-career og senior level positions, er det krav om kvalifiserende tjeneste; dvs tjeneste på høyde med nivået under. Dvs. at man må ha arbeidet i en stilling på P4-nivå eller tilsvarende før man søker en stilling på P5-nivå.

Betingelser i FN

Lønnsbetingelser i FN avhenger av mange faktorer; nivå, tjenestested, familie osv. UNDP har utviklet sin egen lønnskalkulator. Denne vil gi en god indikasjon også for de andre FN-organisasjonene. 

Lykke til med søknaden!