Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oversikt over arktiske samarbeidsprosjekter

Oversikt over arktiske samarbeidsprosjekter i 2013; tilskuddsmottaker, avtalebeløp og beskrivelse av tiltak og prosjektperiode.

Tilskudds-
mottaker
Tiltak og prosjektperiode Beskrivelse Avtalebeløp
2013


Miljøvern-
departementet (belastnings-
fullmakt)
Miljøvernprosjekter i Arktis 2013

Midlene skal støtte oppunder norske prioriteringer og oppfølging og gjennomføring av avtaler i regi av Arktisk råd herunder miljø-og klimasamarbeid, arktisk klimaendring, kortlivede klimadrivere i Arktis samt overvåking av status av forurensning i Arktis. For enkeltprosjekter se egen liste.

 

18.000.000
Riksantikvaren (belastnings-fullmakt) Kulturminnevern i Antarktis,
2012-2014

Formålet med fullmakten er å å finansiere bevaringsarbeid på Cape Adare gjennom fire antarktiske sommersesonger og å sørge for et faglig forsvarlig norsk bidrag til samarbeidet med Storbritannia om kulturminneforvaltning i Antarktis.

 

1.500.000
Arktisk råd/Norsk Polarinstitutt Bidrag til sekretariatet 2013

Utgifter i forbindelse med drift av sekretariatet for 2013, både det midlertidige og det permanente sekretariatet.

 

4.916.189
Arktisk råd Russisk oversettelse,
2013.

Formålet med tiltaket er å oversette viktige Arktisk råd-dokumenter til og fra russisk. 

 

344.000
Universitetet i Tromsø Kartlegge Svalbards geologi og jordvarme-
reservoar
2013-2014

Det er bevilget 970.000 til Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Tromsø. Instituttet vil samarbeide med flere norske og utenlandske forskningsinstitusjoner for å kartlegge Svalbards geologi og jordvarmereservoarer (også kalt geotermiske reservoarer) ved hjelp av en elektromagnetisk metode kalt Magnetotellurics. Målsettingen for tiltaket er å fremskaffe ny kunnskap om Svalbards geotermiske potensiale og geologi. Prosjektet skal resultere i estimater over Svalbards geotermiske reservoarer, kunnskap om koblingen mellom geotermiske reservoarer og CO2-lagring, og økt interesse for potensialet for å bruke geotermisk energi i å håndtere klimagassutslipp i regionen. 

 

970.000
Universitetet i Tromsø Utvikling av dagens north2north program, 2013-2015

Formålet med prosjektet er å se på mulighetene for å skape en fullt utviklet north2north-program med en bærekraftig organisering og finansiering.

 

942.000
Norsk polarinstitutt Sammenstilling av geologisk oversiktskart for Dronning Mauds land 2013-2017

Prosjektet skal utvikle et standardisert oversiktskart over berggrunnen i Dronning Mauds land i Antarktis. Dronning Mauds land har blitt kartlagt av geologer fra forskjellige land, men det finnes ingen felles standarder eller fullstendige oversiktskart over området. Prosjektet vil sette sammen kartmateriale innsamlet av forskere fra ulike land, trykke oversiktskart og etablere en digital kartdatabase med tilknyttede beskrivelser og illustrasjoner (en såkalt GIS-database). Norsk Polarinstitutt vil samarbeide med forskningsmiljøer fra andre land som er aktive i Antarktis, herunder Tyskland, Japan og India. Prosjektet skal bidra til å fremskaffe økt kunnskap om geologien i Antarktis. På sikt er prosjektet ment å utløse nye samarbeidsprosjekter mellom norske og utenlandske aktører i Antarktis.

 

4.369.000
Samerådet Samerådets deltakelse i Arktisk råds aktiviteter, 2013. 

Formålet med tiltakte er at Samerådet deltar aktivt i Arktisk råds prosesser og bidrar med relevant kompetanse og eksperter på de forskjellige fagfelt, samt i forståelse av tradisjonskunnskap.

 

500.000
Norsk romsenter Rom som verktøy i arktisk samarbeid 2013-2015

Prosjektet  skal øke bevisstheten om verdensrommets betydning for bærekraftig utvikling i Arktis og for arktisk samarbeid. I første omgang er målet med prosjektet å kartlegge hvilke politikkområder i Arktis som romvirksomheten generelt støtter opp under. Deretter vil det foreslås en norsk holdning til å bruke romvirksomhet som et verktøy i Arktis og for arktisk samarbeid. På lengre sikt er tiltaket ment å utløse nye arktiske samarbeidsprosjekter mellom norske og utenlandske aktører innen romvirksomhet. Institutt for forsvarsstudier som ledet forskningsprogrammet ”Geopolitikk i nordområdene” er partner i prosjektet.

 

1.701.000
Frammuseet Historisk samarbeid i Arktis: Godt grunnlag for fremtidens Nordområdesatsing 2013-2014

Prosjektet har tre deler:
1. Utgivelse av de originale dagbøkene fra Roald Amundsens ekspedisjon gjennom Nordvestpassasjen 1903–06, oversettelse til engelsk.
2. Vandreutstilling om det historiske samarbeid mellom Russland og Norge i de polare regioner.
3. Faglig og historisk seminar om Nordvestpassasjen og nordområdene i forbindelse med åpningen av Gjøa-bygget 12. juni.

 

812.217
Association of World Reindeer Herders (WRH) Den femte reindrifts-kongressen, 2013-2014

Prosjektet skal bidra til realiseringen av den femte reindriftskongressen i regi av Association of World Reindeer Herders (WRH) og Internasjonalt reindriftssenter (ICR). Kongressen holdes hvert fjerde år og er et positivt tiltak for å fremme kontakt og dialog mellom verdens reindriftsfolk.

 

970.000
Statistisk sentralbyrå Econor  III, 2013-2016

Prosjektet skal bidra til utgivelsen av tredje utgave av publikasjonen Econor - The economy of the north. De foregående publikasjonene ble utgitt i 2005 og 2008 med støtte fra Utenriksdepartementet og Nordisk ministerråd. Econor III-prosjektet vil bygge videre på disse rapportene og lage en oppdatert oversikt over sentrale temaer innen økonomi, levekår og miljø i Arktis i lys av påvirkningen fra økonomisk globalisering og klimaendringer.

 

4.250.000
Runde Miljøsenter Vandreutstilling "Cold Oceans - Hot Issues" for internasjonal distribusjon, 2013-2015

Prosjektet skal bidra til å produsere en vandreutstilling om havområdene i nord og norsk forvaltning av disse, som skal vises på ulike steder i Norge i 2014. Utenriksdepartementets tilskudd skal gå til internasjonal distribusjon av utstillingen. Formålet med tiltaket er å skape en arena som synliggjør og aktualiserer fungerende forvaltningsløsninger i nordområdene. 

 

1.790.000
Kings Bay AS Ny utstilling ved Ny-Ålesund by- og gruvemuseum, 2013-2015.

Formålet med tiltaket er å fornye utstillingen ved Ny-Ålesund by- og gruvemuseum for å bedre formidle stedets historie og utvikling fra gruvesamfunn til dagens senter for klimarelatert forskning og planlagte produkter og tjenester er et oppdatert museum som vil ivareta og formidle stedets historie, gi bedre informasjon og utvide utstillingen med en luftfarts- og polarekspedisjonsdel.

 

1.000.000
Kystverket Arktisk miljøriskoanalyse - gjennomføring av workshop og utarbeidelse av prosjektplan, 2013-2014

Prosjektet skal bidra til å utarbeide et godt gjennomarbeidet prosjektforslag som sikrer at arbeidet med en sirkumpolar marin miljørisikoanalyse er forankret i Arktisk råd. Tiltaket skal også bidra til en felles forståelse av problemområdet og veien videre, samt en avklaring av hvilket land som vil kunne bidra mer aktivt under selve gjennomføringen av analysen. Et endelig prosjektforslag for hvordan miljørisikoanalyse kan gjennomføres skal fremlegges våren 2014.

 

575.000
Universitetet i Tromsø Åpen tilgang til rapporter fra Arktisk råd,
2013-2014

Prosjektet ”Open Access to Arctic Council reports” skal  bidra til bedre tilgjengelighet og økt bruk av Arktisk råd sine rapporter. Arktisk råd produserer en rekke analyser og rapporter som kan være nyttige for forskere, utdanningsinstitusjoner og politikere, men rapportene er ikke alltid like lett tilgjengelige. Mange rapporter er beskyttet av opphavsrett, og flere av de eldre rapportene finnes bare på papir og er vanskelige å finne frem til. Prosjektet har som mål å opprette et elektronisk arkiv med rapporter utgitt av Arktisk råd, og å gjøre dem åpent tilgjengelige for bruk i forskning og undervisning. Prosjektet er et samarbeid mellom flere institusjoner, deriblant Universitetet i Tromsø, Arktisk råd og Arktisk Universitet.

 

330.800
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Repatriering til Gjoa Haven, 2013

Formålet med prosjektet er å gjenoppta og videreutvikle de historiske forbindelsene mellom Gjoa Haven i Canada og Norge gjennom å bidra til at det nyåpnede Nattilik Heritage Center i Gjoa Haven kan stille ut unike gjenstander som dokumenterer denne forbindelsen, og at representanter fra Kulturhistorisk museum kan delta på åpningen av senteret.

 

117.000
Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) Norges bidrag til digitaliseringen av ukrainsk krill-data, 2013

Prosjektet skal skanne og digitalisere de eksisterende papirkopier av loggbøker fra sovjetiske krillfiskeekspedisjoner og sende inn alle disse dataene til CCAMLR.

 

100.000
Scientific Committee of Antarctic Research (SCAR) SCARs deltakelse i UNFCC, 2013

Prosjektet vil sikre SCARs deltakelse på møter i United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) i 2013. Tiltaket bidrar til å følge opp norsk antarktispolitikk, spesielt hva gjelder arbeidet for å sette klimaendringer på dagsorden.

 

82.000
Til toppen