Freds-, forsonings- og demokratitiltak (budsjettpost 164.70)

Enkeltstående tilskuddsbevilgninger som er omtalt i Prop. 1 S (UDs budsjettforslag)

Målet for tilskuddsordningen for fred, forsoning og demokrati er at ordningen skal bidra til å hindre, dempe og løse væpnet konflikt - for å redde liv og lindre nød. Den skal støtte fredelig samfunnsutvikling og bidra til å styrke global sikkerhet.

Tilskuddene omfatter pliktige bidrag eller kontingenter til internasjonale organisasjoner hvor Norge er medlem.

Målet for tilskuddsordningen for fred, forsoning og demokrati er at ordningen skal bidra til å hindre, dempe og løse væpnet konflikt - for å redde liv og lindre nød.  Den skal støtte fredelig samfunnsutvikling og bidra til å styrke global sikkerhet.  Årlige prioriteringer innenfor ordningen gis i Utenriksdepartementets budsjettforslag (Prop. 1S).  Målgruppe for ordningen er befolkningsgrupper som lider under menneskeskapte konflikter eller undertrykkende regimer.  Tilskudd under ordningen gis i hovedsak til frivillige organisasjoner, forskningsinstitutter, eller gjennom FN-systemet.  Ordningsregelverket er for tiden under revisjon.

Til toppen