Enkeltstående tilskuddsbevilgninger som er omtalt i Prop. 1 S (UDs budsjettforslag)

Tilskuddene omfatter pliktige bidrag eller kontingenter til internasjonale organisasjoner hvor Norge er medlem.

Eksempler er Norges bidrag til FNs regulære budsjett og de fredsbevarende styrker, Norges bidrag til Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Norges bidrag til Natos sivile budsjett. Andre tilskuddsmottakere er Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Det europeiske frihandelsforbund (Efta) og Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Tilskuddene omfatter også multilateral bistand til det langsiktige utviklingsarbeidet til FN og utviklingsbankene og til gjeldslettetiltak. Den multilaterale bistanden omfatter støtte til FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs barnefond (Unicef), FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), FNs aidsprogram (UNaids) og FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women). Den multilaterale bistanden til utviklingsbankene omfatter støtte til Verdensbanken, støtte til regionale banker og fond som Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB), Den asiatiske utviklingsbanken (AsDB) og Den inter-amerikanske utviklingsbanken (IDB).

Det gis også generelle bidrag og øremerkede tilleggsmidler til spesielt prioriterte temaer gjennom ulike fond. Støtten går til å bekjempe fattigdom og å nå FNs tusenårsmål.

For nærmere informasjon om norsk støtte til ulike multilaterale organisasjoner se profilarket Vurdering av 29 multilaterale organisasjoner.

Til toppen