Tilleggsmidler til FN-systemet

Overordnet mål med ordningen er å støtte opp om de deler av mottakernes mandat og strategiske planer som gis særlig prioritet fra norsk side.

Det vises til den årlige Prop. 1S og relevante stortingsmeldinger og temastrategier for en utdypning av Norges mål knyttet til de enkelte mottakerne. Den direkte målgruppen er de av FNs spesialiserte fond og programmer Norge gir kjernestøtte til, inklusive UNDP, UNFPA, Unicef, WFP, UNHCR, Unaids og UN Women, samt FN-organisasjoner som støttes under kapittelpostene 170.76 og 170.78 (UDs forslag for budsjettåret 2016).  Ordningens indirekte målgruppe er den enkelte mottakers målgruppe.

Mottakers strategiske planer, samt eventuell utdypende informasjon for aktuelle fokusområder i disse, utgjør grunnlag for vurdering om støtte. Oppfølging av støtten avhenger av prosjektenes eller programmenes natur.  Norge baserer oppfølgingen normalt på mottakers egne kontroll- og oppfølgingsrutiner, inkludert årsrapporter, økonomirapporter og eventuelle årlige givermøter.   

Til toppen