Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Støtte til kultur i utviklingspolitikken - ordningsregelverk

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet for ordningen er en fri og sterk kultursektor i utviklingsland.  

Målgruppen for ordningen er kunst- og kulturinstitusjoner-/organisasjoner og sentrale kulturaktører i utviklingsland samt brukere av disse.  I enkelte land vil også minoritetsgrupper være viktige målgrupper.

Årlige prioriteringer innenfor denne ordningen gis ved Stortingets godkjenning av Utenriksdepartementets Prop. 1 S. Det tas forbehold om årlig bevilging over statsbudsjettet.

Tildelingskriterier

Tiltakets formål må være i samsvar med målsettingen for ordningen, jfr. kap. 1.

Når midler stilles til rådighet gjennom en avtale, skal avtalepartneren sørge for at midlene brukes som avtalt. UD praktiserer nulltoleranse for økonomiske misligheter som korrupsjon, bedrageri, tyveri, underslag, bruk av midler i strid med avtale og tilfeller der avtalepartner ikke kan/vil redegjøre for bruk av midler på en akseptabel måte. Nulltoleransen gjelder for alle personer, organisasjoner og regjeringer som forvalter midler som Utenriksdepartementet har fått bevilget. Avtalepartner skal sørge for å forebygge og avdekke økonomiske misligheter.  

Det er fire tverrgående hensyn i norsk utviklingspolitikk;

 • Menneskerettigheter, særlig knyttet til medbestemmelse, ansvarlighet og ikke-diskriminering
 • Kvinners rettigheter og likestilling
 • Klima og miljø
 • Anti-korrupsjon

Tilskuddsmottaker skal identifisere vesentlige risikofaktorer som kan virke negativt på de tverrgående hensynene, analysere og håndtere disse gjennom hele tiltakssyklusen. Risikovurderingen skal tilpasses tiltakets vesentlighet, omfang og varighet. Tilskuddsforvalter har et selvstendig ansvar for å vurdere om tilskuddsmottakers risikovurdering og risikohåndtering gir tilstrekkelig sikkerhet for å unngå utilsiktede negative effekter.  

Tilskudd under ordningen skal være i tråd med OECD/DAC-direktivenes kriterier for ODA-støtte. Prinsippene om konsentrasjon skal også være førende for tiltak under ordningen.  

Tilskuddsmottakere

Det gis primært støtte til organisasjoner/institusjoner i mottakerland, sekundært norske- og internasjonale aktører. Potensielle tilskuddsmottakere er:  

 • Kunst- og kulturinstitusjoner; private, frivillige eller offentlige organisasjoner/institusjoner med en klar tilknytning til kulturlivet
 • Rettighetsorganisasjoner innenfor kultursektoren
 • Enkeltkunstnere som jobber med tema som er dekket av ordningens mål
 • Unesco og andre multilaterale organisasjoner

Krav til søker/søknad:

For å kunne inngå en avtale om tilskudd fra Utenriksdepartementet må søker være en juridisk person. Søker skal informere om organisasjonsform i søknaden. 

Søker er en profesjonell kulturaktør med relevans for mottakerlandets kulturliv. Tiltakene skal være endringsorienterte (Jfr. Pkt. 3 ovenfor).  

Søknadsskjema for de(t) aktuelle forvaltningsregime(ne) skal som hovedregel benyttes.

Det kan gis støtte til:

 • Støtte til arbeid med kartlegging av kulturelle rettigheter og oppfølging av slike
 • Utvikling av formell opplæring/skolering i kunst-/kulturfag
 • Utvikling/gjennomføring av og/eller deltakelse ved seminarer, workshops, konferanser eller andre arenaer for faglig kompetanse-/nettverksbygging
 • Policyutvikling innenfor kultursektoren
 • Institusjonsbygging- /utvikling innen kultursektoren
 • Tiltak som kan fremme næringsutvikling innen kulturfeltet
 • Mobilitetsordninger for kunstnere, for eksempel reisestøtte
 • Utvikling og/eller gjennomføring/fremføring av konserter, forestillinger, utstillinger o.l. dersom dette er en del av en større endrings-/utviklingsagenda.   
 • Utvikling/gjennomføring av og/eller deltakelse ved festivaler, eller andre former for kulturfaglige arrangementer eller møteplasser, dersom dette er en del av en større endrings-/utviklingsagenda 
 • Grunnstøtte til særlig viktige organisasjoner

Det kan ikke gis støtte til:

 • Samarbeid som kun omfatter visning av kulturgjenstander (for eksempel til utstillinger).
 • Store investeringer i fysisk infrastruktur prioriteres ikke.
 • Tiltak med Norge som primært nedslagsfelt eller med primærmålgruppe bosatt i Norge. 

For å sikre effektiv utnyttelse og forvaltning av tilskuddsmidlene vil tiltak under 100 000 kroner unntaksvis innvilges støtte.  

Tiltak som støttes under denne ordningen må være i overensstemmelse med EØS- avtalens regler om statsstøtte, jf. lov om offentlig støtte.  

Innenfor rammen av tilgjengelige midler prioriteres følgende tiltak:

 • Kulturelle rettigheter
 • Kapasitetsbygging og institusjonsutvikling
 • Kulturell infrastruktur
 • Tiltak som fremmer de kreative næringene
 • Pilotprosjekter som fungerer katalytisk i kulturinnsatsen  

Annen informasjon

Ordningen har løpende søknadsfrist. Kulturseksjonen i Utenriksdepartementet informerer om valg av søknadsmaler mm.

Søknader kan sendes til Utenriksdepartementet, Kulturseksjonen, Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo. Eller elektronisk; kulturseksjonen@mfa.no   

Skjemaer:

Til toppen