Støtte til globale sikkerhetstiltak

Utenriksdepartementet gir støtte til globale sikkerhetstiltak for blant å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme, redusere ulovlig handel og organisert kriminalitet, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og fremme transatlantisk sikkerhet og Nato-samarbeidet.

(Kapittel 119.70)

Mål og målgruppe

Ordningen skal trygge vår felles sikkerhet og styrke norske myndigheters kapasitet til å:

 • Bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Redusere ulovlig handel og organisert kriminalitet, herunder piratvirksomhet og IKT-kriminalitet
 • Hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og materialer som kan anvendes i slik sammenheng
 • Fremme transatlantisk sikkerhet og Nato-samarbeidet gjennom kunnskap og dialog om aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål

Målgruppen for tilskuddsordningen er befolkningen i Nato-land og/eller i utsatte og sårbare regioner.

Tildelingskriterier

Tiltakets formål må være i samsvar med målsettingen for ordningen. Særlig relevant er:

 • Tiltak som øker myndighetenes forståelse for transnasjonale terrornettverk.
 • Tiltak som styrker sikkerhets- og justissektorsamarbeid for å avverge og forhindre terrorangrep.
 • Tiltak som styrker regional og internasjonal koordinering mot terrorisme og voldelig ekstremisme.
 • Analyser om hvordan internasjonal organisert kriminalitet påvirker Norge.
 • Tiltak som øker kunnskap og bevissthet om globale digitale trusler og utfordringer.
 • Tiltak som styrker tverrdepartemental koordinering og tydeliggjøring av norske interesser i internasjonal cyberpolitikk.
 • Tiltak som bidrar til ny kunnskap og diskusjon om aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål av relevans for Norge og våre allierte i Nato.
 • Tiltak som styrker transatlantisk samarbeid mellom norske, amerikanske og europeiske fagmiljøer.

Potensielle tilskuddsmottakere er:

Potensielle mottakere vil som oftest være norske og internasjonale organisasjoner, norske offentlige institusjoner eller internasjonale og norske forskningsmiljøer som kan bidra til det overordnede målet for ordningen.

Krav til søker/søknad:

For å kunne inngå en avtale om tilskudd fra Utenriksdepartementet (UD) må søker være en juridisk person. Søker bes i hovedsak benytte søknadsskjema for tilskuddsordningen. Dersom søknadsskjema ikke benyttes av søker skal det fungere som sjekkliste for utforming av kunngjøring samt for saksbehandler i vurdering av søknaden for å sikre at alle nødvendige elementer er med.

Søkere som ved tidligere tilskudd har vist svak forvaltningskapasitet og økonomistyring, eller manglende resultatoppnåelse, vil ikke bli prioritert.

For å sikre effektiv utnyttelse og forvaltning av tilskuddsmidlene vil tiltak under 200.000 kroner unntaksvis innvilges støtte.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på at:

 • Søker kan dokumentere å ha etablert god forankring hos relevante samarbeidspartnere.
 • Søker viser god innsikt i problemstillingene og har satt seg klare og gjennomførbare mål for tiltaket.
 • Søker kan dokumentere relevante kvalifikasjoner/kompetanse, herunder resultater av eventuell tidligere innsats, samt kunne godtgjøre den merverdi som tilføres tiltaket utover overføring av finansielle midler.
 • Søker bidrar med egenfinansiering/-innsats.
 • Det kan gis støtte til tiltak med varighet på opptil 3 år med forbehold om Stortingets bevilgning.

Det kan ikke gis støtte til:

 • Finansiering av eksport eller import av varer og tjenester.
 • Markedsføring av varer og tjenester.

Når midler stilles til rådighet gjennom en avtale, skal avtalepartneren sørge for at midlene brukes som avtalt. UD praktiserer nulltoleranse for økonomiske misligheter som korrupsjon, bedrageri, tyveri, underslag, bruk av midler i strid med avtale og tilfeller der avtalepartner ikke kan/vil redegjøre for bruk av midler på en akseptabel måte. Nulltoleransen gjelder for alle personer, organisasjoner og regjeringer som forvalter midler som Utenriksdepartementet har fått bevilget. Avtalepartner skal sørge for å forebygge og avdekke økonomiske misligheter.

De følgende fire tverrgående hensynene skal ivaretas;

 • Menneskerettigheter, særlig knyttet til medbestemmelse, ansvarlighet og ikke-diskriminering
 • Kvinners rettigheter og likestilling
 • Klima og miljø
 • Anti-korrupsjon

Tilskuddsmottaker skal identifisere vesentlige risikofaktorer som kan virke negativt på de tverrgående hensynene, analysere og håndtere disse gjennom hele tiltakssyklusen. Risikovurderingen skal tilpasses tiltakets vesentlighet, omfang og varighet. Tilskuddsforvalter har et selvstendig ansvar for å vurdere om tilskuddsmottakers risikovurdering og risikohåndtering gir tilstrekkelig sikkerhet for å unngå utilsiktede negative effekter.

Regler om statsstøtte

Tiltak som støttes under denne ordningen må være i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om statsstøtte, jf. lov om offentlig støtte. Dersom støtte gis til foretak som driver økonomisk aktivitet (dvs. tilbyr varer eller tjenester i et marked), må støtten falle innenfor det alminnelige gruppeunntaket eller bagatellunntaket. Unntakene er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte.

Søknad og søknadsfrist

Søknad sendes elektronisk ved bruk av UDs søknadsskjemaer til post@mfa.no med kopi til Seksjon for global sikkerhet og nedrustning (Seksjon.for.global.sikkerhet.og.nedrustning@mfa.no) og Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika (Seksjon.for.sikkerhetspolitikk.og.Nord-Amerika@mfa.no) med tydelig beskrivelse av at det søkes om midler under tilskuddsordningen «Globale sikkerhetstiltak».

Eventuelle henvendelser kan sendes til: UD, Seksjon for global sikkerhet og nedrustning (Seksjon.for.global.sikkerhet.og.nedrustning@mfa.no) og Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika (Seksjon.for.sikkerhetspolitikk.og.Nord-Amerika@mfa.no). Postboks 8114, Dep. 0032 Oslo.

Søknadsfrist: Løpende.

Til toppen