Konsesjoner

En konsesjon er å gi en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer. 

Viser 151-200 av 218 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • OBOS gis tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet

  22.12.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  OBOS gis tillatelse til å opprette Hammersborg Holding AS med datterselskap Hammersborg Forsikring AS.

 • Oslo Børs gis tillatelse til å drive autorisert markedsplass for finansielle instrumenter

  20.12.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 2-2, jf. § 2-1 gis Oslo Børs ASA tillatelse til å drive autorisert markedsplass for finansielle instrumenter som omfattet av konsesjon til Oslo Børs ASA i departementets

 • Fokus Bank gis tillatelse til å overføre sin portefølje til filial til Danske Bank A/S i Norge

  19.12.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Fokus Bank gis tillatelse til å overføre sin portefølje til filial til Danske Bank A/S i Norge. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forretningsbankloven § 31. Norges Bank, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune har inngitt høringsuttalelse i

 • Konsesjon til Posten Norge AS

  18.12.2006 Konsesjon Samferdselsdepartementet

  Konsesjon til Posten Norge AS Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. desember 2006 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) § 4 jf. § 5 og forskrift av 1. juli 1997 om formidling av

 • Vesta Forsikrings gis tillatelse til å avhende virksomheten til norsk filial av Tryg Forsikring A/S

  15.12.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Vesta Forsikring AS gis tillatelse til å avhende virksomhet i Vesta Forsikring AS til norsk filial av det danske forsikringsselskapet Tryg Forsikring A/S. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forsikringsloven § 3-6 første ledd.

 • Nordenfjeldske Personforsikring AS gis tillatelse til omdanning til livsforsikringsselskap

  08.11.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Nordenfjeldske Personforsikring AS gis tillatelse til å omdanne Nordenfjeldske Personforsikring til livsforsikringsselskap samt tillatelse til å overta Danica Fondsforsikring AS. Tillatelsene gis med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikring

 • Tillatelse til sammenslåing av Grong Sparebank og Verran Sparebank

  01.11.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd, jf. § 5 og kgl. res. 22. september 1961, gir Finansdepartementet tillatelse til at Verran Sparebank slår seg sammen med Grong Sparebank, med Grong Sparebank som overtakende bank.

 • Oslo Pensjonsforsikring AS gis tillatelse til å opprette datterselskap i Irland

  20.10.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir tillatelse til at Oslo Pensjonsforsikring AS oppretter datterselskap (verdipapirfond) i Irland i henhold til søknaden. Departementet gir også tillatelse til endringer i konsernstrukturen som følge av opprettelsen av

 • Landkreditt får endrede konsesjonskrav

  13.10.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet endrer volumkravene gitt i konsesjon av 22. oktober 2004.

 • Tillatelse til å etablere forretningsbank og holdingselskap - Gjensidige Bank og Gjensidige Bank Holding AS

  02.10.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir tillatelse til etablering av Gjensidige Bank Holding AS som morselskap med konsernselskapet Gjensidige Bank AS som 100 pst. eiet datterselskap. Tillatelsen gis i medhold av finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-3 første ledd,

 • Kommunal Landspensjonskasse gis tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet

  29.09.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Kommunal Landspensjonskasse Innskudds- og Foretakspensjon AS gis tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet innenfor forsikringsklasse I og III. Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) gis tillatelse til å eie 100

 • Santander Consumer Bank AS - opprettelse av utenlandsk datterselskap

  19.09.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Santander Consumer Bank AS gis tillatelse til å opprette datterselskapet Santander Finland og til å endre konsernstruktur, som følge av opprettelsen av nytt datterselskap. Tillatelsene er gitt med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-3

 • Imarex kan drive som atuorisert markedsplass for varederivater

  29.08.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir tillatelse til at International Maritime Exchange ASA kan drive autorisert markedsplass for varederivater med maritime fraktkontrakter som underliggende. Tillatelsen gis med hjemmel i børsloven § 2-1 første ledd.

 • VPS Clearing ASA (under stiftelse) gis tillatelse til å drive som oppgjørssentral

  29.08.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  VPS Clearing ASA (under stiftelse) gis tillatelse til å drive virksomhet som oppgjørssentral knyttet til derivater og forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter, med unntak av derivater som har varer som underliggende. Tillatelsen gis

 • Imarex gis tillatelse til å eie NOS Clearing ASA

  29.08.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir Imarex NOS ASA tillatelse til å eie NOS Clearing ASA som heleid datterselskap. Tillatelsen gis med hjemmel i verdipapirhandelloven § 6-1 syvende ledd.

 • Xerox Financial Services Norway AS gis tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet

  25.08.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Advokatfirmaet Selmer DA Knut Endre Postboks 1324 Vika 0250 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 06/3057 FM MHe 25.08.2006 Søknad om konsesjon etter

 • Sammenslåing av Ofoten Sparebank og Tjeldsund Sparebank

  24.07.2006 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir tillatelse til at Tjeldsund Sparebank sluttes sammen med Ofoten Sparebank, med Ofoten Sparebank som overtakende bank. Tillatelsen er gitt med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd.

 • Tillatelse til erverv av samtlige aksjer i Bolig- og Næringsbanken ASA

  15.03.2005 Konsesjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet gir Íslandsbanki tillatelse til å eie 100 prosent av aksjene i Bolig- og Næringsbanken ASA (BNbank ASA). Tillatelsen gis med hjemmel i lov 10. juni nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (

 • Konsesjon til Moss lufthavn, Rygge

  19.11.2004 Konsesjon Samferdselsdepartementet

  Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret fikk ved kgl. resolusjon 19. november 2004 konsesjon til å anlegge, drive og inneha sivil lufthavn ved Moss lufthavn, Rygge i Østfold. Konsesjoner gjelder for 10 år.

 • Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

  27.06.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Med hjemmel i § 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet 27. juni 2003 fastsatt følgende vilkår

 • Vedtak om avslag på søknad om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet

  27.06.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kanal 5 Norge AS Håkon VIIs gt. 2 Postboks 845 Sentrum 0104 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 2003/1673 ME/ME3 tab:MK 27.06.2003 Vedtak om avslag på søknad om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet I Kultur

 • Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet

  27.06.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  P4 - Radio Hele Norge ASA 2626 Lillehammer Deres ref. Vår ref. Dato 2003/1672 ME/ME3 tab:MK 27.06.2003 Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet I Kultur- og kirkedepartementets

 • Vedlegg til pressemelding. Fakta om digitalt bakkenett.

  27.06.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Vedlegg til pressemelding. Fakta om digitalt bakkenett. Overføring av tradisjonelt analogt fjernsyn foregår ved at radiobølgene som sendes ut over nettet "simulerer" opprinnelig lyd og bilde. Signalene står i et analogt forhold til lyden og bildet

 • Nytt riksnett for radio – lokalisering

  30.04.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Wiersholm, Mellbye & Bech v/ adv. John S. Gulbrandsen Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Nytt riksnett for radio – lokalisering Deres ref. Vår ref. Dato JG-32046 2003/1441 ME/ME3 KKL:elt 28.04.2003 Vi viser til Deres brev av 24. april d.å. vedrørende

 • Foreløpig frekvensplan for sendernettet

  28.02.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Foreløpig frekvensplan for sendernettet I brev av 22. januar 2003 opplyser Post- og teletilsynet følgende når det gjelder frekvensplanen for sendernettet for konsesjonen: "Post- og teletilsynet (PT) viser til tidligere innspill vedrørende

 • Søknadsdokument for radiokonsesjon

  28.02.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Søknadsdokument for radiokonsesjon Kultur- og kirkedepartementet 1. Innledning Post- og teletilsynet la i desember 2001 fram en rapport om mulighetene for å etablere et nytt riksnett for radio i FM-båndet i Norge. Rapporten ble sendt på høring av

 • Konsesjon for en ny reklamefinansiert radiokanal i det femte riksnettet i FM-båndet

  24.01.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjon for en ny reklamefinansiert radiokanal i det femte riksnettet i FM-båndet Kultur- og kirkedepartementet vedtok fredag 27. juni 2003 å gi P4 Radio Hele Norge ASA konsesjonen til reklamefinansierte radiosendinger i det femte riksnettet i

 • Innsyn i saksdokumenter

  07.01.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Innsyn i saksdokumenter Alle dokumentene er i pdf-format. For å kunne lese disse må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

 • Brev til Kultur- og kirkedepartementet fra P4 Radio Hele Norge ASA v/Rune Brynhildsen vedr. P4 og eScienza

  03.01.2003 Konsesjon Kulturdepartementet

  Brev til Kultur- og kirkedepartementet fra P4 Radio Hele Norge ASA v/Rune Brynhildsen vedr. P4 og eScienza 22. oktober 2002 Svarbrev fra Kultur- og kirkedepartementet (28.10.2002) -----Original Message----- From: Rune Brynhildsen Sent:

 • Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i FM-båndet

  20.12.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i FM-båndet Pressemelding om vedtaket Konsesjonsvilkår for Kanal4 AS i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Brev til Kanal4 om vedtak om

 • Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 3. oktober 2002 Deres ref. 2002/3223 ME/ME3 chr:elt Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon Det vises til Deres brev av 30. september d.å. Når det gjelder våre

 • Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Bergen, 07.10.02 Deres ref. 2002/3223 ME/ME3 tab:elt Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon Vi viser til Deres brev av 30. september 2002 om Kanal 2s konsesjonssøknad. Det

 • Konsulentbistand i søknadsbehandlingen

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Likelydende brev til Kanal 2, Kanal 4, Norsk Akademisk Radio Råd, P4 Radio Hele Norge, Radio 2, Radio VG Deres ref. Vår ref. Dato 2002/733 ME/ME3 ASK:elt 26.09.2002 Konsulentbistand i søknadsbehandlingen Vi viser til Deres søknad mottatt 4.

 • Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kanal 2 AS Postboks 7222 5020 Bergen Deres ref. Vår ref. Dato 2002/3223 ME/ME3 tab:elt 30.09.2002 Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon Kultur- og kirkedepartementet viser til Deres søknad av 3. september 2002 om radiokonsesjon. I

 • Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  P4 Radio Hele Norge AS v/Rune Brynhildsen Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Dato 2002/3223 ME/ME3 chr:elt 30.09.2002 Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon Kultur- og kirkedepartementet viser til Deres søknad av 4.

 • Utlysing av konsesjon for riksdekkende radio

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  TV Invest AS Erik Rynning Aslaug Vaas vei 4 0766 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 2002/733 ME ASK:elt 27.09.2002 Utlysing av konsesjon for riksdekkende radio Vi viser til Deres brev av 27. august i år om utlysing av konsesjonen til riksdekkende

 • Utlysning av konsesjon for riksdekkende radio

  16.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  TV Invest AS Aslaug Vaas vei 4, 0766 Oslo, Norway Tel.: (+47) 23 082 720 - Fax: (+47) 22 140 198 E-mail: [email protected] Foretaksnr. NO: 979 868 111 - Bank: DnB Oslo, 27.august 2002 Kultur- og Kirkedepartementet Statsråd Valgerd Svarstad Haugland

 • NTV-søknad-vedlegg 6

  03.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Søknad om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn Vedlegg 6 til Norges Televisjon AS' søknad: Erfaringer fra andre land Storbritannia Her var som nevnt ovenfor feilslåtte teknologivalg vesentligste årsak til at ONDigital gikk

 • Søknader om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn

  01.10.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Søknad om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn Søknad fra Norges Televisjon AS (søknaden er i pdf-format) - Vedlegg 6 Erfaringer fra andre land - Vedlegg 6 Europarådet (i pdf-format)

 • Tinius stiftelsen

  11.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Vedlegg til Radio VG ved Verdens Gangs søknad om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013: Tinius stiftelsen Tinius Nagell-Erichsen, eier av Blommenholm Industrier AS, er største aksjonær i Schibsted ASA

 • Konsesjonssøknad

  05.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjonssøknad Verdens Gang AS søker med dette konsesjonen for den riksdekkende kommersielle radiokanalen i Norge i perioden 2004-2013. Radio VG skal være en ledende, uavhengig og nasjonal radiokanal for nyheter og underholdning. Radiokanalens

 • Søknad om landsdekkende radiokonsesjon for studentradioene

  05.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep 0030 Oslo Norsk Akademisk Radio Råd V/ Studentradioene i Oslo, Bergen og Trondheim Radio NOVA Postadresse: Postboks 1162 Blindern N – 0317 OSLO Besøksadresse: Chateau Neuf Slemdalsveien 7 Telefon: 22 85 70

 • Konsesjonssøknad

  05.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

 • Radio 2 Digitals søknad om P4-konsesjon

  05.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet Akersgata 59 0030 Oslo Oslo 4. september 2002 Radio 2 Digitals søknad om P4-konsesjon Vedlagt følger Radio 2 Digitals søknad om tildeling av den utlyste P4-konsesjonen. Søknaden er levert i fem – 5 eksemplarer på bokmål

 • Søknad om radiokonsesjon

  05.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

 • Søknader om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013

  05.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Søknader om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013 Kanal 2 AS ved TV 2 Gruppen AS Kanal4 Norge AS (søknaden er i PDF-format) Norsk Akademisk Radio Råd ved Studentradioene i Oslo, Bergen og

 • Konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn

  04.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn Vedtak om konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn m.v. (Brev til TV 2 AS fra Kulturdepartementet) Konsesjonsvilkår for TV 2 AS i perioden 1. januar 2003 til 31.

 • Konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge

  03.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge Kultur- og kirkedepartementet vedtok 20. desember 2002 å gi Kanal4 AS konsesjonen til riksdekkende reklamefinansierte radiosendinger i det fjerde riksnettet i FM-bandet.

 • Konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn

  03.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn Konsesjon for digitalt bakkenett Søknad om konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn Konkurransegrunnlag for konsulentoppdrag – konsesjon for drift av et digitalt

 • Post- og teletilsynets foreløpige konklusjoner for det fjerde riksnettet

  03.09.2002 Konsesjon Kulturdepartementet

  Post- og teletilsynets foreløpige konklusjoner for det fjerde riksnettet Dato: 26.08.2002 Saksnr.: 2002/ASK Saksbehandler: ASK "PT har vurdert å redusere frekvensbruken i det fjerde riksnettet ved å erstatte høyeffektssenderne på Bokn, Mosvik og

Til toppen