Invitasjon til arbeidsgruppe for å utrede og foreslå hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Departementet nedsetter med dette en arbeidsgruppe som får i mandat å vurdere ulike problemstillinger knyttet til hva som skjer med data over eksponering og journalopplysninger fra helseundersøkelser mv. i virksomheter som opphører. Arbeidsgruppen skal legge fram sin utredning og sine forslag innen 30. november 2011. Vedlagt følger utkast til mandat. 

Arbeidsgruppen skal ledes av Arbeidstilsynet ved senioringeniør Elisabeth Ravn, og med seniorrådgiver Janne Brenne fra Arbeidstilsynet som medlem. LO, NHO, helsemyndighetene, STAMI og Petroleumstilsynets invitertes herved til å delta. Vi ber Helse- og omsorgsdepartementet vurdere hvem som bør delta fra helsemyndighetenes side. Arbeidsdepartementet vil delta i første møte.

Første møte i arbeidsgruppen vil bli avholdt i Arbeidstilsynet i Trondheim enten fredag 7. eller fredag 21. januar.

Vi ber om at tilbakemelding om hvilken dato som passer, samt informasjon om hvem som skal delta i gruppen, sendes til Elisabeth.Ravn@arbeidstilsynet.no og Janne.Brenne@arbeidstilsynet.no

 

Med hilsen
Tone Kjeldsberg (e.f.)
avdelingsdirektør

Bente Helene Torstensen
seniorrådgiver

 

Adresseliste
Arbeidstilsynet; Postboks 4720 Sluppen; 7468 TRONDHEIM
Petroleumstilsynet, Postboks 599, 4003 STAVANGER
Landsorganisasjonen i Norge; Youngs g 11;0181 OSLO
Næringslivets hovedorganisasjon; Postboks 5250 Majorstuen; 0303 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet; Postboks 8011 Dep; 0030 OSLO
Statens arbeidsmiljøinstitutt; Postboks 8149 Dep; 0033 OSLO