Oppnevning til granskingsutvalg

Arbeids- og sosialdepartementets brev til Asbjørn Strandbakken om at han oppnevnes som medlem av utvalget for ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Det vises til at professor Jens Edvind Skoghøy har trukket seg fra utvalget for ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land. Det er derfor behov for å supplere utvalget.

Departementet oppnevner deg med dette som medlem av utvalget med virkning fra 1. mars 2020. 

Det vises videre til spørsmålet om habilitet. Det legges til grunn at utvalget vurderer medlemmenes habilitet, jf. forvaltningslovens paragrat 8, annet ledd, på det første møtet. Kopi av brevet sendes til utvalget ved leder Finn Arnesen.

Takk for at du har påtatt deg denne oppgaven.

Med hilsen

Eli Telhaug (e.f.)
departementsråd

Camilla Landsverk
avdelingsdirektør

 

Kopi: utvalget for ekstern gransking v/leder Finn Arnesen