Høringsmøte om samordning av særalderspensjon

Arbeids- og sosialdepartementet inviterer til møte om samordning av særalderspensjon torsdag 19. november 2015 kl. 1500

Utkast til forskrift om samordning av alderspensjon før 67 år og enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden – overgangsregler

Vi viser til vedlagte notat om utkast til forskrift om samordning av alderspensjon før 67 år og enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden – overgangsregler. Utkast til forskrift inneholder regler som retter opp en uforutsett virkning av uførereformen for uføre som etter 1. januar 2015 har fått uføre­pensjonen fra en offentlig tjenestepensjonsordning avløst av en alderspensjon før fylte 67 år.

For at tjenestepensjonene så tidlig som mulig kan oppjusteres i tråd med reglene i forskriften, sendes utkast til forskrift ikke på ordinær høring. Departementet vil i stedet invitere høringsinstansene til et høringsmøte torsdag 19. november kl. 15–16 i Akersgata 59 (R5). Påmelding kan sendes til elh@asd.dep.no innen utgangen av onsdag 18. november. Skriftlige merknader kan sendes postmottak@asd.dep.no innen utgangen av fredag 27. november.

Med hilsen                                                                        

Simen Fremmergård (e.f.)
avdelingsdirektør                                                             

Dag Holen
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur

Vedlegg

Utkast til forskrift om samordning av alderspensjon før 67 år og enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden – overgangsregler (PDF)