Strategi for å forbedre livbåtsituasjonen offshore

Det vises til brev 19. juni 2015 med forslag til endringer i bestemmelsene om evakuering i HMS-regelverket.

Bakgrunnen for forslaget er at det i 2005 ble avdekket mangler ved livbåter på norsk sokkel. Etter dette har næringen og tilsynsmyndighetene arbeidet både for å styrke kunnskapen på området, og for å bedre tilstanden på livbåtene som brukes på norsk sokkel. Dette har blant annet resultert i at det er utviklet en ny industristandard for utforming og bygging av fritt-fall-livbåter. Denne standarden ble allerede i 2010 gjort gjeldende for alle nye faste innretninger på norsk sokkel. 

Det er også gjort betydelige oppgraderinger på eksisterende livbåtsystemer, men ifølge Petroleumstilsynet har deler av næringen ikke fulgt opp med nødvendig gjennomgang og eventuell utbedring av sine livbåtsystemer. Arbeids- og sosialdepartementet stiller seg bak Petroleumstilsynets vurdering av at det mange steder er behov for utbedringer, og at det derfor er påkrevet med en tett oppfølging av deler av næringen. 

Arbeids- og sosialdepartementet mener imidlertid at det ikke er hensiktsmessig å fastsette nye, detaljerte regler på dette området på nåværende tidspunkt. Departementet vil vise til at det allerede er et generelt krav i HMS-regelverket om at alle som befinner seg om bord på en petroleumsinnretning til enhver tid og under alle forhold skal kunne evakueres til et sikkert sted. Operatører og redere på norsk sokkel har derfor, etter gjeldende rett, en klar forpliktelse til å sørge for at alle livbåter (og andre evakueringsmidler) som brukes er i forsvarlig stand. Det er altså departementets oppfatning at Petroleumstilsynet allerede har et tydelig rettslig grunnlag for å føre tilsyn med livbåtstandarden på sokkelen.

Departementet mener derfor at Petroleumstilsynet, med utgangspunkt i gjeldende rett, bør følge opp livbåtsituasjonen i et "tilsynsspor". På bakgrunn av tilsynsmyndighetens problembeskrivelse, og kompleksisteten av temaet, er departementet videre av den oppfatning  at det er behov for en forsterket tilsynsinnsats på dette området. Arbeids- og sosialdepartementet vil i denne forbindelse legge opp til å styrke Petroleumstilsynets tilsynsressurser. 

Departementet forventer at en slikt økt tilsynsinnsats vil føre til en målrettet forbedring av livbåtstandarden, der det er behov for dette. Det vises særlig til at næringen selv understreker at livbåter og andre evakueringsmidler som brukes skal være forsvarlige og ikke sette menneskers liv og helse i fare. Det forventes derfor at alle parter; myndighetene, næringen og arbeidstakersiden stiller opp og aktivt samarbeider for å nå målsetningen om en forbedret livbåtstandard. Arbeids- og sosialdepartementet legger opp til at det etter en periode på 5 år gjøres en oppsummering av om denne strategien med et forsterket samarbeids- og tilsynsspor faktisk har hatt ønsket effekt.  

Med hilsen                                                                       

Ragnhild Nordaas (ef)
ekspedisjonssjef

Rune Ytre-Arna                                                                                          avdelingsdirektør