Oppfølging av internrevisjonens rapport i EØS-saken og rapport om etatens EØS-rettslige forpliktelser

Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet om Arbeids- og velferdsetatens internevisjonsrapport.

Vi viser til internrevisjonens rapport om Arbeids- og velferdsetatens praktisering av art. 21 i trygdeforordningen og rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser som ble oversendt departementet 12. desember 2019.

Rapporten er avgitt fra Arbeids- og velferdsetatens internrevisjon til direktør Sigrun Vågeng. Departementet ber direktøren gi en vurdering av internrevisjonens hovedfunn i den konkrete saken om praktisering av art. 21 i trygdeforordningen, herunder mangelfull EØS-kompetanse i etaten.

Videre bes det om en vurdering av hvorvidt de hovedfunn som er knyttet til håndtering av den konkrete saken med praktisering av art. 21, også kan gjelde på andre områder i etaten. Det bes spesielt om en vurdering av etatens styringssystemer og rutiner for avklaring ved ulike vurderinger internt i avdelinger, mellom avdelingene og ledernivåer i etaten.

Departementet ber om tilbakemelding på hvordan internrevisjonens rapport nå skal følges opp i direktoratet, herunder en tidsplan for arbeidet og oversikt over involvering av andre aktører. Det bes også om en tilbakemelding på hvordan rapporten om EØS-rettslige forpliktelser skal følges opp, som et innspill til arbeidet med en kvalitetssikringsmekanisme.

Vi ber om en tilbakemelding innen 17. januar 2020.

Med hilsen

Tom Gulliksen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Camilla Landsverk
avdelingsdirektør