Om behov for ekstraordinær forskrift om arbeidstid i forbindelse med håndteringen av korona-pandemien

ASD sendte brev til hovedorganisasjonene 14. mars hvor det ble bedt om innspill om behov for ekstraordinære tiltak på arbeidslivsområdet, for eksempel knyttet til reglene om arbeidstid, i forbindelse med håndteringen av korona-pandemien. ASD har nå fått innspill fra alle hovedorganisasjonene.

Denne henvendelsen gjelder arbeidstidsbestemmelsene.

(30. mars: Se svarbrevene fra hovedorganisasjonene nederst på denne siden)

Stortinget har behandlet Prop. 56 L (2019–2020) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven), se Innst. 204 L (2019-2020). Formålet med loven er at den skal «… legge til rette for forsvarlige, effektive og forholdsmessige tiltak som er nødvendige for å begrense forstyrrelsen av sentrale samfunnsfunksjoner som følge av utbruddet av Covid-19, og for å avhjelpe negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor eller samfunnet for øvrig».

I proposisjonen fremheves det at regler om arbeidstid i den foreliggende krisesituasjonen vil kunne bli for snevre for noen yrkesgrupper. Det pekes videre på at «Det er viktig at det organiserte arbeidslivet fyller sin sentrale funksjon og forhandler seg frem til løsninger der det er behov for å fravike gjeldende reguleringer for å håndtere konsekvenser av Covid-19-utbruddet. En rekke slike kollektive avtaler er allerede inngått for å møte utfordringer i den ekstraordinære situasjonen landet er i. Dersom arbeidslivets organisasjoner sammen ikke finner løsninger, vil det kunne være aktuelt å forskriftsfeste unntak med hjemmel i lovforslaget her.»

I Innst. 204 L (2019-2020) understreker en samlet komité at i alle spørsmål som berører arbeidslivets regler plikter regjeringen å involvere partene i arbeidslivet, og legge stor vekt på å komme til enighet med disse.

En rekke organisasjoner har inngått avtaler om ekstraordinære arbeidstidsordninger i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Dette viser at arbeidslivets parter fyller en meget viktig rolle i den aktuelle situasjonen, ikke minst for at mange samfunnskritiske funksjoner kan opprettholdes til tross for stort arbeidspress.

I tråd med komiteens innstilling inviteres med dette arbeidslivets parter til å ta ytterligere ansvar slik at de ekstraordinære behov den aktuelle krisesituasjonen medfører, dekkes. Det forutsettes at partene arbeider for at det inngås avtaler om tilpasninger i, og unntak fra, reglene for arbeidstid både lokalt og sentralt. Målet er å bidra til å begrense forstyrrelsen av sentrale samfunnsfunksjoner som følge av utbruddet av Covid-19, og for å avhjelpe negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor eller samfunnet for øvrig. Regjeringen oppfordrer partene til å ta initiativ til, og bidra til, at det også inngås avtaler der det fra før ikke er slike avtaler. Regjeringen ber begge parter vise ekstraordinær vilje til å finne gode løsninger for samfunnet og for den enkelte virksomhet og arbeidstaker.

Et viktig grunnlag for å vurdere behovet for en forskrift er hvilke avtaler partene selv har inngått. ASD ber derfor om en kort redegjørelse fra organisasjonene om hvilke avtaler som er inngått og hvilke initiativ organisasjonene har tatt for å få til avtaler. Vi ber om en tilbakemelding innen mandag 30. mars kl. 09.00.

ASD vil kort tid etter dette ta initiativ til en dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet for å vurdere behovet for å fastsette en forskrift om arbeidstid i tråd men lovens formål. Dialogen vil også omhandle hvilke unntak en forskrift ev skal omfatte.

En eventuell forskrift vil holde seg innenfor de rammene arbeidsmiljøloven gir til lokale avtaler eller for dispensasjon gitt av Arbeidstilsynet, jf. Prop 56 L. En forskrift vil etter loven ha kort gyldighetstid.

Situasjonen er ekstraordinær. Det innebærer at framdriften i arbeidet med en forskrift må forseres kraftig. Dersom det viser seg å være nødvendig med en forskrift, tar departementet sikte på å kunne fastsette denne kort tid etter den nevnte fristen og dialogen med hovedorganisasjonene.

Ragnhild Nordaas (e.f.)
ekspedisjonssjef

Torkel Sandegren
avdelingsdirektør

Svarbrev fra hovedorganisasjonene

ASD sendte brev til hovedorganisasjonene 23. mars for å be om innspill om  arbeidstidsbestemmelsene. Her er organisasjonenes svar: