Svar til ESA på innledning av formell sak mot Norge

Arbeids- og sosialdepartementets svar på innledning av formell sak mot Norge fra EFTA Surveillance Authority: Letter of formal notice to Norway concerning the exportability of sickness benefits in cash.

Vedlegg 

Ettersendt fra Nav

  1. Oversikt over rundskriv om hvordan vilkåret om krav til opphold i Norge etter folketrygdloven §§ 8-9, 9-4 og 11-3 praktiseres (PDF)
  2. Rundskriv til EØS-avtalens bestemmelser om trygd: Innledende bestemmelser (PDF)
  3. Rundskriv til folketrygdloven kapittel 8 – Sykepenger (PDF)
  4. Rundskriv til EØS-avtalens bestemmelser om trygd: Sykepenger (PDF)
  5. Rundskriv til folketrygdloven kapittel 9 – Pleiepenger (PDF)
  6. Rundskriv til EØS-avtalens bestemmelser om trygd: Pleiepenger (PDF)
  7. Rundskriv til folketrygdloven kapittel 11 – Arbeidsavklaringspenger (PDF)
  8. Rundskriv til EØS-avtalens bestemmelser om trygd: Arbeidsavklaringspenger (PDF)
  9. Mandat for lovutvalg: Gjennomgang av trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering (PDF)