Arbeids- og sosialdepartementets publikasjoner

Departementet utgir en rekke publikasjoner:

Proposisjoner og meldinger er dokumenter som blir lagt frem for Stortinget.

Lover og regler omfatter lover, forskrifter, retningslinjer m.v. knyttet til departementets ansvarsområder.

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.

Høringer er forslag fra departementet som sendes til berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departementer). Hensikten er å vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak.

NOU-er (Norsk offentlig utredning) produseres av utvalg og arbeidsgrupper som er nedsatt av departementet.

Rapporter og planer produseres som regel av eksterne forskere eller utvalg, og omfatter rapporter, analyser og kartlegginger levert til departementet.

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene.

Til toppen