Høringsinstanser

Akademikerne

Arbeidsdirektoratet

Arbeidsmiljøskaddes landsforening

Befalets fellesorganisasjon

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den norske Lægeforening

Den norske Revisorforening

Departementene

Direktorat for arbeidstilsynet

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

FN-veteranenes Landsforbund

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Kredittilsynet

Kreftregisteret

Landsforeningen for trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingsombudet

Likestillingsrådet

NAVO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk folkehjelp

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Studentunion

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norske Siviløkonomers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Regjeringsadvokaten

Rikstrygdeverket

Røde Kors

Samfunnsøkonomenes Forening

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Trygderetten

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Yrkesskadeforsikringsforeningen