Høringsinstanser

African Youth in Norway
Akademikerne
Antirasistisk Senter
Barneombudet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Departementene
Det Norske Diakonforbund
Diakonhjemmet Høgskole
Fagforbundet
Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Flyktningerådet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frelsesarmeens sosialtjeneste
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for sosiale saker
Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHGS)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Institutt for sosialvitenskap ISV Consult
Islamsk kvinnegruppe Norge (IKN)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Kommunalansattes Fellesorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Kontoret for fri rettshjelp i Oslo kommune
Landets kommuner
Landsorganisasjonen (LO)
Likestillingsombudet
Menneskerettighetshuset
Mental Helse Norge
Mira Ressurssenter
Norges juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk tjenestemannslag
NTNU – Norges teknisk–naturvitenskapelige universitet
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Rådet for psykisk helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Rogalandsforskning
Sametinget
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for samfunnsforskning (SEFOS)
Senter mot etnisk diskriminering (SMED)
SOS Rasisme
Sosial- og helsedirektoratet
Statsadvokatembetene
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitet i Bergen
Universitet i Oslo
Universitet i Tromsø
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Velferdsalliansen
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)