Høringsinstanser

Akademikerne

Arbeidsforskningsinstituttet AS

Arbeidsgiverforening NAVO

Direktoratet for arbeidstilsynet

Finansdepartementet

Folkehelseinstituttet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Helse- og omsorgsdepartementet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Moderniseringsdepartementet

NAVO

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Petroleumstilsynet

Sosial- og helsedirektoratet

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS