Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Forsvarsdepartementet

Helsedepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Den norske lægeforeningen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjon i Norge

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Psykologforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rikstrygdeverket

Rådet for funksjonshemmede

SAFO v/Norges Handikapforbund

Trygderetten

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund