Høringsinstanser

Administrativt forskningsfond AFF
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
ALT
AOF Norge
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidersamvirkenes Landsforening
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsgiverforening NAVO
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsretten
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Barne- og familiedepartementet
Bedriftsdemokratinemnda
Bedriftsforbundet
Bioteknologinemndas Sekretariat
Boazo Ealahus Searvi v/Mattis M. Sara
Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
Coop Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Det kgl. selskap for Norges Vel
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Eierskapstilsynet
Evju, Stein professor
Finansdepartementet
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskeri- og kystdepartementet
Forbrukerrådet Oslo
Forbrukersamvirkets Lederforbund
Forskningstiftelsen FAFO
Forsvarsdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
HR Norge
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Institusjonen Fritt Ord
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for medier og kommunikasjon, Det humanistiske fakultet, UiO,
Institutt for Samfunnsforskning
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Justis- og politidepartementet
KA
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Kultur- og kirkedepartementet
Kystdirektoratet
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landbruks- og matdepartementet
Landbrukssamvirkets felleskontor
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
Lotteritilsynet
Luftfartens Funksjonærforening
Luftfartstilsynet
Maskinentreprenørenes Forbund
Mattilsynet
Miljøverndepartementet
Moderniseringsdepartementet
NITO
NKK Forbund for kommunalforvaltning og skatteinnfordring
Nordlandsforskning
Norges Apotekerforening NAF
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Byggforskningsinstitutt
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøgskole
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norges vassdrags- og energiverk NVE
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Brannbefals Landsforbund
c/o G. Liebe, Skien Brannvesen
Norsk Brannvern Forening
Norsk Elektroteknisk Komite - NEK
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Norsk Institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for vannforskning NIVA
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Kulturråd
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk PEN
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening,
Norsk Regnesentral
Norsk Rådmannsforum NR v/leder
Ivar Vågen
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skogbruksforening
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk yrkeshygienisk forening
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norske film- og TV-Produsenters Forening
Norske Meierifolks Landsforening
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
NTNU
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Olje- og energikartellet
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Polyteknisk forening
Professor Eivind Smith, Juridisk fakultet, UiO
Professor Francis Sejersted, Institutt for samfunnsforskning
Professor Henning Jakhelln, Juridisk fakultet, UiO
Professor Jan Fritjof Bernt, UiB,
Professor Stein Evju, Juridisk fakultet, UiO
Regjeringsadvokaten
RF Rogalandsforskning
Riksadvokatembetet
Riksmeklingsmannen
Riksrevisjonen
Rådet for arbeidstilsyn på skip
Nærings- og handelsdepartementet
Samenes Landsforbund
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samfunns- og næringslivsforskning
Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
Selskapet for industrivekst SIVA
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens forurensningstilsyn
Statens forvaltningstjeneste
Statens Helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stopp JobbMobben
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Teknologisk Institutt
Transparency International Norge,
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk Institutt
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Veiledningsinstitutt i Nord-Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM