Høringsinstanser

Kommunenes Sentralforbund

Alle fylkeskommunene

Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og Samferdsel

Norges Taxiforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Norsk Pensjonistforbund

Statens råd for funksjonshemmede

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Rikstrygdeverket

Vestre Toten trygdekontor

Sosial- og helsedirektoratet
.