Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
ALT
AOF Norge
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidersamvirkenes Landsforening
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsgiverforening NAVO
Arbeidsretten
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Bedriftsdemokratinemnda
Bedriftsforbundet
Boazo Ealahus Searvi v/Mattis M. Sara
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Direktoratet for arbeidstilsynet
Evju, Stein advokat
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet Oslo
Forskningstiftelsen FAFO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Forbrukersamvirkets Lederforbund
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI Oslo
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Info Tjenester AS
Institutt for Samfunnsforskning
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
KA
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
KS
Kystdirektoratet
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landbrukssamvirkets felleskontor
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartens Funksjonærforening
Maskinentreprenørenes Forbund
NITO
Nordlandsforskning
Norges Apotekerforening NAF
Norges Bondelag
Norges Byggforskningsinstitutt
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøgskole
Norges Handikapforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Brannbefals Landsforbund c/o G. Liebe, Skien Brannvesen
Norsk Elektroteknisk Komite - NEK
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Institutt for by- og regionforskning
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk yrkeshygienisk forening
Norske film- og TV-Produsenters Forening
Norske Kvinnelige akademikeres landsforbund
Norske Meierifolks Landsforening Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Oslo kommune v/finansdirektøren
Petroleumstilsynet
Regjeringsadvokaten
RF Rogalandsforskning
Riksmeklingsmannen
Rådet for arbeidstilsyn på skip v/Nærings- og handelsdepartementet
Rådet for funksjonshemmede
Samenes Landsforbund
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning
Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
Senter for kvinneforskning
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens forvaltningstjeneste
Statens Helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Stopp JobbMobben
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk Institutt
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Velferdsalliansen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS