Høringsinstanser

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
AETAT Arbeidsdirektoratet 
Datatilsynet 
Rikstrygdeverket 
Sjøfartsdirektoratet 
Skattedirektoratet 
Pensjonstrygden for sjømenn 
Statistisk Sentralbyrå 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker 
Folketrygdkontoret for utenlandssaker 
Brønnøysundregistrene 
Skipsregistrene 
Vernepliktsverket 
Maritimt AA-register 
Enhet for AA-registeret
Kommunenes Sentralforbund 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Norges Rederiforbund 
Fraktefartøyenes Rederiforening 
Rederienes Landsforening 
Handelens- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
Norsk Sjøoffisersforbund 
Norsk Sjømannsforbund 
Det norske maskinistforbund 
Sjømannsforeningenes Landsforbund 
Norske Inkassobyråers Forening