Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

 • Administrativt forskningsfond AFF
 • Akademikerne
 • ALT
 • AOF Norge
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsgiverforening NAVO
 • Arbeidsretten
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
 • Den Norske Advokatforening
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • FAFO
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Forbrukersamvirkets Lederforbund
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Info Tjenester AS
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • KS
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Nordlandsforskning
 • Norges Apotekerforening NAF
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøgskole
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
 • Olje- og energidepartementet
 • Olje- og energikartellet
 • Petroleumstilsynet
 • Professor Henning Jakhelln
 • Professor Stein Evju
 • Regjeringsadvokaten
 • RF Rogalandsforskning
 • Riksmeklingsmannen
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS