Høringsinstanser

  • Finansdepartementet
  • Nærings- og handelsdepartementet
  • Justis- og politidepartementet
  • Landbruks- og matdepartementet
  • Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Landsorganisasjonen i Norge
  • Næringslivets hovedorganisasjon
  • Statsskog SF
  • Fellesforbundet
  • Skogbrukets Landsforening