Høringsinstanser

Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • Arbeidssøkerforbundet
 • Attføringsbedriftene 
 • Bedriftsforbundet 
 • Datatilsynet
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Den norske lægeforeningen
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Det norske Diakonforbund
 • Direktoratet for arbeidstilsynet 
 • Fagforbundet
 • Fattighuset
 • Fattignorge
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forum for arbeid med bistand
 • Forum for arbeidstrening
 • Forum for offentlige servicekontor
 • Forskerforbundet
 • Frelsesarmeen
 • Fri rettshjelp, Oslo
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Fylkesnemndene for sosiale saker 
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helseansattes yrkesforbund
 • Husbanken 
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • Institutt for menneskerettigheter
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss 
 • Kirkens bymisjon
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kommuneansattes fellesorganisasjon
 • KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene 
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets fylkesleger
 • Landets fylkesmenn
 • Landets høyskoler
 • Landets kommuner
 • Landets pasientombud
 • Landets regionale helseforetak
 • Landets universiteter
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen Norge (LO)
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
 • Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet 
 • Mangfold i arbeidslivet 
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • NIBR
 • Norges Blindeforbund
 • Norges forskningsråd
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Attføringsforum
 • Norsk Helse- og sosiallederlag
 • Norsk Kvinne- og Familieforbund
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • NOVA
 • Næringslivets hovedorganisasjon 
 • Organisasjon mot offentlig diskriminering 
 • Rettspolitisk forening
 • Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
 • Riksrevisjonen
 • Rokkansenteret
 • Rådet for psykisk helse 
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
 • Sametinget
 • Seniorsaken Norge
 • Senter for seniorpolitikk
 • Skattedirektoratet
 • SLB Bemanning
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Sosialtjenestemennenes Landsforbund
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens helsetilsyn
 • Statens pensjonskasse
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statstjenestemannsforbundet
 • Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
 • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
 • Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
 • Telemarksforsking-Bø 
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Utlendingsdirektoratet  
 • Velferdsalliansen 
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)