Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statens Helsetilsyn
Utenriksdepartementet
Statens forvaltningstjeneste
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Regjeringsadvokaten
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsretten
Direktoratet for arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet
Riksmeklingsmannen
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Akademikerne
Unio
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Luftfartens Funksjonærforening
Lederne
NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flygelederforening (NFF)
Norsk Flytekniker Organisasjon
ALT
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norske Meierifolks Landsforening
Olje- og energikartellet 
Den norske jordmorforening
Næringslivets Hovedorganisasjon    NHO
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Apotekerforening  NAF
Arbeidsgiverforening Spekter
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
Bedriftsforbundet
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Arbeidersamvirkenes Landsforening
KA
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norsk Landbrukssamvirke
Norges Bondelag
Coop Norge
Norges Skogeierforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Skogbruksforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
HR Norge
Sparebankforeningen i Norge
KS
Arbeidsmiljøsenteret
Den Norske Advokatforening
Evju, Stein advokat
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
JURK
Juss-Buss
Kystdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Handelshøyskolen BI Oslo
Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
Forskningstiftelsen FAFO
Samfunns- og næringslivsforskning
Institutt for Samfunnsforskning
Nordlandsforskning
Norges Handelshøgskole
RF Rogalandsforskning
Senter for kvinneforskning
Transportøkonomisk Institutt
Universitetet i Oslo
- Institutt for offentlig rett
   v/professor Henning Jakhelln
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
NTNU
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Stavanger
Norges Byggforskningsinstitutt
Norsk Institutt for by- og regionforskning
HR Norge
Statistisk Sentralbyrå