Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kultur- og kirkedepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Miljøverndepartementet
 • Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner
 • Samferdselsdepartementet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund