Høringsinstanser

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Kommunene

 

 Følgende har ingen merknader:

 • Arbeidstilsynet
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innovasjon Norge
 • Jernbaneverket
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • Norges bank
 • Sarpsborg kommune
 • Statens innkrevingssentral
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet