Høringsinstanser

 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Regjeringsadvokaten
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsretten
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Riksmeklingsmannen
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Forbrukersamvirkets Lederforbund
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Lederne
 • NITO
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • ALT
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Olje- og energikartellet 
 • Næringslivets Hovedorganisasjon    NHO
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norges Apotekerforening  NAF
 • Arbeidsgiverforening Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
 • Bedriftsforbundet
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjo
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • KA
 • KS
 • AOF Norge
 • Den Norske Advokatforening
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • FAFO
 • Professor Henning Jakhelln
 • Professor Stein Evju