Høringsinstanser

Høringsinstanser

Akademikerne
ALF as (Senter for arbeidslivsforberedelse)
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidssamvirkenes Landsforening
Attføringsbedriftene
Barneombudet
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Departementene og Statsministerens kontor
Direktoratet for arbeidstilsynet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forum for arbeid med bistand
Forum for arbeidstrening
Fri rettshjelp, Oslo
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Husbanken
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon
Kommunal Landspensjonskasse
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Landets pasientombud
Landsorganisasjonen Norge (LO)
Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mangfold i arbeidslivet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norsk Attføringsforum
Næringslivets hovedorganisasjon
Oslo kommune
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Senter for seniorpolitikk
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens pensjonskasse
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utlendingsdirektoratet
Velferdsalliansen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)