Høringsinstanser

 • ADHD-foreningen
 • Akademikerne
 • Angstringen
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Arbeidsgiverorganisasjonene for tiltaksarrangører, herunder
  - Arbeidssamvirkenes Landsforening ASVL
  - Attføringsbedriftene i Servicebedriftenes Landsforening (SBL)
 • Den norske lægeforening v/
  - Allmennlegeforeningen (Aplf)
  - Norsk psykiatrisk forening
 • Direktoratet for Arbeidstilsynet
 • FO for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Folkehelseinstituttet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
 • Interessegruppa for Kvinner med spiseforstyrrelser
 • KS
 • KS (ikke som arbeidsgiver) med inntil 6 kommuner valgt ut av KS
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landets fylkesmenn
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien (LPP)
 • Landsorganisasjonen (LO)
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
 • Mental Helse Norge
 • Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten (NAKS)
 • Norges Forskningsråd
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Regionale helseforetak
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Unio
 • Utdanningsdirektoratet
 • Voksne for Barn
 • We Shall Overcome (WSO)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)