Høringsinstanser

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Den norske dommerforening
 • Fagforbundet
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
 • Kommunenes Sentralforbund (KS)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Politiets Fellesforbund
 • Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • African Youth in Norway (AYIN)
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
 • Norsk Innvandrerforum
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Den norske kirke
 • Islamsk Råd
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Amnesty International Norge
 • Flyktninghjelpen
 • Helsingforskomitéen
 • Human Rights Service (HRS)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • NORAD
 • Norsk Folkehjelp
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Redd Barna
 • Røde Kors
 • SOS Rasisme
 • UNHCR Stockholm
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Departementene
 • Domstolsadministrasjonen
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • NAV
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Arbeiderpartiet
 • Det liberale folkepartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Miljøpartiet De grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
 • Antirasistisk Senter
 • Juridisk Rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Rettspolitisk forening
 • Norsk senter for menneskerettigheter