Høringsinstanser

 • Fornyingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon   
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforening NAVO
 • Norges Rederiforbund
 • KS