Høringsinstanser

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidstilsynet
 • Datatilsynet
 • Den norske dommerforening
 • Departementene
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
 • KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Landbrukets arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges Ingeniørorganisasjon
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Politidirektoratet
 • Politiets Fellesforbund
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)