Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • ALT
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsgiverforennigen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet, AOF
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
 • Coop Norge
 • Den norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartemenetet
 • Forskningstiftelsen FAFO
 • Forsvarsdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganinsasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, HSH
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten
 • HR Norge
 • Høgskolen i Agder
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Stavanger
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Østfold
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Kultur- og kirkedepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kystdirektoratet
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge, LO
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Miljøverndepartementet
 • NITO
 • Nordlandsforskning
 • Norges Apotekerforening, NAF
 • Norges Bondelag
 • Norges Byggforskningsinstitutt
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Institutt for by- og regionforskning
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk kabinforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skogbruksforening 
 • Norsk skuespillerforbund
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norske Reindriftsamers Landsforbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • NTNU
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO
 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Olje- og energikartellet
 • Oslo kommune v/finansdirektøren
 • Petroleumstilsynet
 • Politihøgskolen
 • Professor Henning Jakhelln
 • Professor Stein Evju
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmeklingsmannen
 • Rogalandsforskning
 • Rådet for funksjonshemmede
 • Samenes Landsforbund
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO - Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Samfunnns- og næringslivsforskning
 • Senter for kvinneforskning
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI
 • Statens forvaltningstjeneste
 • Statens Helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsministerens kontor
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Transportøkonomisk Institutt
 • Unio
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo v/univeritetsdirektøren
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS