Høringsinstanser

 • African Youth in Norway (AYIN)
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Arbeiderpartiet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Arbeidstilsynet
 • Barneombudet
 • Bispedømmene (11 stykker)
 • Buddhistforbundet
 • Datatilsynet
 • Demokratene
 • Den katolske kirke
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingforskomité
 • Den norske kirke - Kirkerådet
 • Departementene
 • Det liberale folkepartiet
 • Det mosaiske trossamfunn i Oslo.
 • Det mosaiske trossamfunn i Trondheim
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Domstolsadministrasjonen
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Flyktninghjelpen
 • Fokus (Forum for women and developement)
 • Fremskrittspartiet
 • Fylkesmennene (18 stykker)
 • Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
 • Helsetilsynet
 • Human Rights Service (HRS)
 • Høyre
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • IOM – International Organization for Migration
 • Islamic Cultural Center Norway
 • Islamsk Kvinnegruppe Norge (IKN)
 • Islamsk Råd
 • Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Juss-hjelpa i Midt-Norge
 • Juss-hjelpa i Nord-Norge
 • Juss-Buss
 • KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • Kirkens Bymisjon
 • Kirkens Nødhjelp
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Krisesentersekretariatet
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kystpartiet
 • Landbrukets arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Miljøpartiet De grønne
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Nei til EU
 • NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
 • NORAD
 • Norges Hindu Kultur Senter
 • Norges Idrettsforbund og Olympiske komité
 • Norske Idrettsutøveres Sentralforbund
 • Norges Ingeniørorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Norges politilederlag
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Barnevernsamband
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk Krisesenterforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
 • Nye Norges kristne råd
  Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Oslo katolske bispedømme
 • Oslo Røde Kors Internasjonale Senter
 • Pensjonistpartiet
 • Petroleumstilsynet
 • Politiembetsmennenes landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Regjeringsadvokaten
 • Ressurssenter for pakistanske barn
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • SOS Rasisme
 • Rødt
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Sanatan Mandir Sabha
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senterpartiet
 • Skattedirektoratet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • UNHCR Stockholm
 • Universitetene (8 stykker)
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Venstre
 • World Islamic Mission
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Økokrim