Høringsinstanser

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Departementene

Adopsjonsforum
Afrikan Youth in Norway
Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidergiverforeningen (NAVO)
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barnevernets utviklingssenter
Biskopene
CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)
Datatilsynet
Den Afrikanske Forening
Den norske advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingsforskomiteen
Det norske Arbeiderparti
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Domstolene
Dysleksiforbundet
ECON Senter for økonomisk analyse
Enestående adoptanters forening
FAFO
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Faglig utvalg for adopsjonssaker
Flyktningshjelpen
Foreningen Adopterte
Forum for barnekonvensjonen
Fremskrittspartiet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesskattekontorene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Human Rights Service
Høyres Hovedorganisasjon
IKVO (Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)
Islamsk kvinnegruppe i Norge (IKN)
Islamsk råd
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Kommunalansattes Fellesorganisasjon (KFO)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Kirkerådet
Kripos
Kristelig folkeparti
Kristent interkulturelt arbeid (KIA)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lærernes yrkesforbund
MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Nettverket for samfunnsvitenskaplige forskningsinstitusjoner
NIFU STEP
Norges fosterhjemsforening
Norges Forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges lensmannslag
Norges Røde Kors
Norsk Arbeidermannsforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for fjernundervisning
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Handikapforbund
Norsk Innvandrerforum
Norsk kommuneforbund
Norsk lektorlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk senter for barneforskning, Allforsk
Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Skolelederforbund
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)
Organisasjonen voksne for barn
Politidirektoratet
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets Fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste
Politimestrene
Primærmedisinsk verksted
Redd barna
Rettspolitisk forening
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Røde kors
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senterpartiets Hovedorganisasjon
SINTEF-IFIM
Sentralkontoret for folkeregistrering
Skattedirektoratet
Skolenes landforbund
Sosiallistisk venstreparti
SOS Rasisme
Statistisk Sentralbyrå
Statsadvokatene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Sysselmannen på Svalbard
Universitet i Bergen
Universitet i Oslo
Universitet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Venstres Hovedorganisasjon
Verdens barn
Voksenopplæringsforbundet
Vox
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Økokrim