Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • ALT
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
 • Coop Norge SA
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forskningstiftelsen FAFO
 • Forsvarsdepartementet
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Handelshøgskolen BI Oslo
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • HR Norge
 • Høgskolen i Agder
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen i Stavanger
 • Institutt for privatrett
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • Institutt for offentlig rett
 • Universitetet i Oslo
 • JURK – Juridisk Rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Miljøverndepartementet
 • NITO
 • Nordlandsforskning
 • Norges Apotekerforening NAF
 • Norges Bondelag
 • Norges Byggforskningsinstitutt
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norges handelshøgskole
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker organisasjon
 • Norsk Institutt for by- og regionforskning
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Landsbrukssamvirke
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skogbruksforening
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • NTNU
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo kommune
 • Petroleumstilsynet
 • Regjeringsadvokaten
 • RF Rogalandsforskning
 • Riksmeklingsmannen
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Departementenes servicesenter
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Unio
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS