Høringsinstanser

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Det norske maskinistforbund
 • Finansnæringens Fellesorganisasjon
 • Fiskebåtredernes forbund
 • Garantikassen for fiskere
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Fiskarkvinnelag
 • Norges Kystfiskarlag 
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Rederienes landsforening
 • Statens pensjonskasse
 • Statens Seniorråd