Forskriftsutkast

 

Forskrift om krav om identitetskort (id-kort) for arbeidstakere i angitte bransjer

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet ……..2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første ledd og § 4-1 syvende ledd.

 

Kapittel 1 Felles bestemmelser

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i virksomheter som omfattes av forskriften.

 

§ 2 Virkeområde

Forskriften kapittel 1 og 2 gjelder for alle virksomheter som utfører bygge- og anleggsarbeid på bygge- og anleggsplasser, jf. § 11.

Forskriften kapittel 1 og 3 gjelder for alle virksomheter som utfører renholdsarbeid, jf. § 13.

 

§ 3 Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal sørge for at alle som utfører arbeid som omfattes av denne forskriften skal ha id-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av departementet.

Arbeidsgiver plikter å sørge for nødvendig identitetskontroll av arbeidstaker før bestilling av id-kort.

 

§ 4 Kortinnehavers plikter

Id-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre.

Ved opphold på arbeidsplassen skal id-kortet bæres godt synlig, og skal på oppfordring vises til tilsynsmyndighetene, verneombud, koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og bedrift med ansvar for samordning av vernetiltak etter arbeidsmiljøloven § 2-2.

 

§ 5 Kortutsteders plikter

Kortutsteder skal påse at vilkårene for å utstede id-kort er oppfylt før kort utstedes, herunder foreta identitetskontroll av arbeidstaker.

Kortutsteder skal opprette og føre et register over godkjente bestillere.

Kortutsteder skal opprette og føre et register over alle utstedte kort, med tilhørende data.

 

§ 6 Krav til opplysninger på id-kortet

Id-kortet skal inneholde følgende opplysninger på norsk og engelsk:

a) navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak

b) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

c) navn på kortinnehaveren

d) bilde av kortinnehaveren

e) fødselsdato og kjønn

f) kortinnehavers signatur

g) gyldighetsperiode

h) kortnummer

i) navn og adresse til utsteder av kortet

 

§ 7 Gyldighetsperiode

Id-kortet skal utstedes for en periode tilsvarende ansettelsesforholdets lengde, men ikke i noe tilfelle for mer enn to år.

Ved opphør av arbeidsforholdet/virksomheten eller utløpet av kortets gyldighetsperiode skal arbeidsgiver/enkeltpersonforetaket sørge for at id-kortet innleveres kortutsteder for makulering. Tilsynsmyndighetene kan inndra id-kort som er ugyldige fordi gyldighetsperioden er utløpt eller fordi arbeidsforholdet/virksomheten er opphørt. Inndratte kort skal innleveres til kortutsteder for makulering.

 

§ 8 Tap av id-kort

Ved tapt eller stjålet id-kort skal det umiddelbart gis melding til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal umiddelbart melde fra til kortutsteder slik at kortet gjøres ugyldig og nytt kort utstedes. Tilsvarende gjelder for enkeltpersonforetak.

Dersom tapt id-kort kommer til rette skal det innleveres kortutsteder for makulering.

 

§ 9 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller vedtak gitt i medhold av denne, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

 

§ 10 Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra det tidspunktet departementet bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 30. mars nr. 366 om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser.

 

Kapittel 2 Særregler for id-kort på bygge- og anleggsplasser

§ 11 Arbeid som utføres på bygge- og anleggsplasser

Med arbeid som utføres på bygge- og anleggsplasser, jf. byggherreforskriften § 2, menes:

1. oppføring av bygninger

2. innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. sanering og vedlikehold

6. alminnelig anleggsvirksomhet

7. graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid

 

§ 12 Vilkår for utstedelse av id-kort i bygge- og anleggsbransjen

Det er et vilkår for utstedelse av id-kort at pålagt registreringsplikt til ett eller flere av følgende offentlige registre er oppfylt:

- Enhetsregisteret

- Folkeregisteret

- MVA-mantallet

- Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret

- Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Bemanningsforetak, jf. forskrift 4. juni 2008 nr. 541om bemanningsforetak § 1, skal i tillegg være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

 

Kapittel 3 Særregler for renholdsvirksomheter

§ 13 Renholdsvirksomheter

Med renholdsvirksomhet menes virksomheter som inngår i næringsgruppe 81.2 Rengjøringsvirksomhet i Statistisk Sentralbyrås bransjekoder (Standard for næringsgrupperinger, SN2007).

 

§ 14 Vilkår for utstedelse av id-kort i renholdsvirksomheter

Det er et vilkår for utstedelse av id-kort at pålagt registreringsplikt til ett eller flere av følgende offentlige registre er oppfylt:

- Enhetsregisteret

- Folkeregisteret

- MVA-mantallet

- Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret

- Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Bemanningsforetak, jf. forskrift 4. juni 2008 nr. 541om bemanningsforetak § 1, skal i tillegg være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

I tillegg skal virksomheten avgi en HMS-egenerklæring der det bekreftes at virksomheten:

a) følger de generelle HMS-kravene i arbeidsmiljøloven, herunder reglene om bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste der disse gjelder for virksomheten,

b) har inngått skriftlige arbeidsavtaler med de arbeidstakerne som til en hver tid er ansatt i virksomheten og

c) har en ordning som sikrer virksomhetens arbeidstakere økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade

 

§ 15 Register over renholdsvirksomheter som oppfyller vilkårene for id-kort

Arbeidstilsynet skal opprette og føre et register over renholdsvirksomheter som har fått utstedt id-kort. Kortutsteder skal sende melding til Arbeidstilsynet straks en renholdsvirksomhet har fått utstedt id-kort til en eller flere av sine arbeidstakere, og om antall kort som er utstedt til vedkommende virksomhet.

Opplysningene i registeret skal være offentlig tilgjengelig.

 

§ 16 Årlig melding

Registrerte renholdsvirksomheter skal innen 31. januar hvert år sende en melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller vilkårene for id-kort etter § 14.

 

§ 17 Tilsyn

Tilsynsmyndighetene kan inndra id-kort dersom det ved tilsyn avdekkes at virksomheten ikke oppfyller kravene i HMS-egenerklæringen, jf. § 14 tredje ledd. Id-kort kan likevel ikke inndras før det er gitt pålegg om å rette seg etter kravene, og fristen for å etterkomme pålegget er utløpt. Arbeidstilsynet kan slette virksomheter fra registeret dersom id-kort har blitt inndratt etter denne bestemmelsen.

Arbeidstilsynet kan også slette virksomheter fra registeret dersom virksomheten unnlater å oppfylle kravet etter § 16. Før sletting foretas, skal virksomheten varsles om at den vil bli slettet fra registeret dersom den ikke innen en frist som er gitt i varselet oppfyller kravet.

 

Til toppen