Høringsinstanser

Høringsinstanser:

 • Statsministerens kontor
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fikeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons og krikedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kommunal- og regiaonaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeidsretten
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Riksmeklingsmannen
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Regjeringsadvokaten
 • Datatilsynet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Næringslivets hovedorganisasjon, NHO
 • NHO Service
 • Byggenæringens Landsforbund
 • HSH
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • KS
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Fiansnæringens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • SamFo
 • Den norske advokatforening
 • Landsorganisasjonen i Norge, LO
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Fellesforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS
 • Unio
 • Akademikerne
 • Lederne
 • NITO
 • Bedriftsforbundet
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Norske Arkitekters Landsforbund
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Norsk Reinholdsinstitutt
 • Samarbeidsforum for seriøsitet i byggenæringen, v/BNL
 • AOF Norge
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett