Høringsinstanser

• Advokatforeningen
• Akademikerne
• Amnesty International Norge
• Arbeidsgiverforeningen Spekter
• Arbeids- og velferdsdirektoratet
• Barneombudet
• Den norske dommerforening
• Departementene
• Det juridiske fakultet, UiO
• Det juridiske fakultet, UiB
• Det juridiske fakultet, UiTø
• Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
• Finansnæringens Hovedorganisasjon
• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
• Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
• Helsetilsynet
• Human Rights Service (HRS)
• Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
• Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
• Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
• Juss-Buss
• KIM - Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
• Kommunal Landspensjonskasse
• KS - kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)
• Likestillings- og diskrimineringsombudet
• Norsk forening for kriminalreform (KROM)
• Norges Juristforbund
• Norsk Pensjonistforbund
• Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
• Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
• Pensjonskasseforeningen
• Pensjonstrygden for sjømenn
• Politidirektoratet
• Politiets Fellesforbund
• Politijuristene
• Regjeringsadvokaten
• Rettspolitisk forening
• Riksadvokaten
• Skattedirektoratet
• SOS Rasisme
• Sparebankforeningen
• Statens Pensjonskasse
• Stortingets ombudsmann for forvaltningen
• Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
• Utlendingsdirektoratet (UDI)
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
• Økokrim