Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Aksjonærforeningen
 • ALT
 • AOF Norge
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Bedriftsdemokratinemnda
 • Bedriftsforbundet
 • Coop Norge SA
 • Den Norske Advokatforening
 • Det Liberale Folkepartiet
 • Det norske Arbeiderparti
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Forsvarsdepartementet
 • Fremskrittspartiet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • HR Norge
 • Høyres Hovedorganisasjon
 • Info Tjenester AS
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • Jurk – Juridisk rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristelig Folkepartis Kvinner
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Miljøpartiet de Grønne
 • Miljøverndepartementet
 • NITO
 • Norges Apotekerforening NAF
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker organisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skogbruksforening
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Pensjonistpartiet
 • Petroleumstilsynet
 • Regjeringsadvokatembetet
 • Rød Valgallianse
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Samfunns- og Næringslivsforskning AS
 • Senterpartiets Hovedorganisasjon
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsministerens kontor
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Unio
 • Universitetet i Oslo Institutt for offentlig rett
 • Universitetet i Oslo Institutt for privatrett
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Venstre
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund