Høringsinstanser

• Akademikerne
• Arbeids- og velferdsdirektoratet
• Arbeidsgiverforeningen Spekter
• Brønnøysundregistrene
• Datatilsynet
• Den norske advokatforening
• Den norske Dommerforening
• Den norske lægeforening
• Den norske revisorforening
• Den norske tannlegeforening 
• Departementene og Statsministerens kontor
• Finansforbundet
• Finansnæringens fellesorganisasjon
• Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
• Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
• Helsedirektoratet
• KLP
• KS
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)
• Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
• Norsk Kiropraktor Forening
• Norsk Pensjonistforbund
• Norsk Psykologforening
• Norske fysioterapeuters forbund
• Næringslivets hovedorganisasjon
• Pensjonstrygden for sjømenn
• Politidirektoratet
• Regjeringsadvokaten
• Riksrevisjonen
• Stortingets ombudsmann for forvaltningen
• Skattedirektoratet
• Statens helsetilsyn
• Statens innkrevingssentral
• Statens Pensjonskasse
• Statistisk sentralbyrå
• Sparebankforeningen i Norge
• Toll- og avgiftsdirektoratet
• Trygderetten
• Unio
• Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
• Økokrim