Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • ALT
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
 • Coop Norge SA
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Forsvarsdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handelshøgskolen BI Oslo
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • HR Norge
 • Institutt for privatrett
 • Universitetet i OSLO, v/Stein Evju
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • Institutt for offentlig rett
 • Universitetet i Oslo
 • JURK – Juridisk Rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Luftfartens Funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Miljøverndepartementet
 • Nei til EU
 • NITO
 • Norges Apotekerforening NAF
 • Norges Bondelag
 • Norges Byggforskningsinstitutt
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norges handelshøgskole
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker organisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skogbruksforening
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Petroleumstilsynet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmeklingsmannen
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS